De MA-IT kennis matrix
De onderstaande matrix geeft de beschikbare kennis-en-kunde weer binnen MA-IT. Door op het profielnummer van de medewerker te klikken kunt u het profiel van de medewerker bekijken. Wilt u meer informatie over de medewerker, dan kunt u contact opnemen met contact@ma-it.nl of u belt met ons op 0570 51 00 11.


O=Opleiding
J=Junior
M=Medior
S=Senior
A=Adviseur
R
0
0
2
4
1
2
R
0
0
0
1
2
4
R
0
0
3
0
6
1
R
0
0
4
9
5
1
R
0
0
4
9
2
4
R
0
0
5
0
1
7
R
0
0
3
8
1
1
R
0
0
5
1
1
1
R
0
0
5
8
1
6
R
0
0
6
5
9
0
R
0
1
5
1
9
9
R
0
1
0
8
9
7
R
0
1
2
6
0
4
R
0
0
8
9
7
2
R
0
1
5
5
7
3
R
0
0
3
9
8
8
R
0
0
5
3
8
5
R
0
1
0
5
8
2
R
0
1
1
3
0
2
R
0
0
3
9
8
7
R
0
1
5
3
8
0
R
0
1
5
2
6
9
R
0
1
5
4
2
0
R
0
1
2
3
6
9
R
0
0
5
5
9
4
R
0
0
7
2
9
3
R
0
1
1
7
7
5
R
0
1
4
0
1
2
R
0
1
3
5
1
5
R
0
0
2
3
9
8
R
0
1
1
4
4
5
R
0
1
5
0
3
7
R
0
1
4
0
1
1
R
0
1
4
2
8
2
R
0
1
4
0
7
8
R
0
1
4
8
2
6
R
0
1
5
0
2
7
R
0
1
5
0
5
5
R
0
1
5
0
3
3
R
0
1
5
5
3
1
R
0
1
5
0
7
2
R
0
1
5
1
2
6
R
0
1
5
1
1
6
R
0
1
5
2
2
7
R
0
1
5
2
9
7
R
0
1
5
4
7
9
R
0
0
9
7
5
8
R
0
1
5
1
1
8
R
0
0
2
7
8
6
R
0
1
5
5
3
0
R
0
1
1
6
2
5
R
0
1
1
3
5
1
R
0
1
3
0
7
2
R
0
1
3
5
5
9
R
0
1
3
5
2
5
R
0
1
1
7
9
5
R
0
1
4
6
4
2
R
0
1
5
4
4
1
R
0
1
5
8
2
0
R
0
1
5
3
1
4
R
0
1
6
0
7
7
R
0
1
6
1
2
2
R
0
1
6
1
4
8
R
0
1
6
1
5
0
R
0
1
6
1
5
1
R
0
1
6
1
4
1
O J M S A
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
Hardware Engineering E       A           J   A     M       M                                     O     O       M           S                   S           2 1 3 2 2
Tekenaar E - Industrieel       A           J   A             M                                                   S                 J       O         O       2 2 1 1 2
Tekenaar WTB     O J                                                                 J       O                       J         O                 3 3 0 0 0
Embedded Elektronica Ontwerp       O                                       J                           J             O           J     O                 O       4 3 0 0 0
Tekenaar E - Utiliteit       A               S             J                                                   J                                           0 2 0 1 1
Mechanical Engineer                                                                         J       O                               J O                 2 2 0 0 0
Design Engineer                       J                                                                                                 S           0 1 0 1 0
Product Engineer                       J                                         M         J                                       O                 1 2 1 0 0
Project Engineer                   S   M       M       S                         M           M           J               J O             S           1 2 4 3 0
Constructeur                                                                         J                                                           0 1 0 0 0
Stress Engineer                                                                         O                                                           1 0 0 0 0
Manager Engineering                   J                                                                                                     S           0 1 0 1 0
Sales Engineer                   J                                                                                                     S           0 1 0 1 0
R&D Engineer                   M                   J     J                   M         M     O       J           J             O     S   O       3 4 3 1 0
Manufacturing Engineer                                                                                                                               J     0 1 0 0 0
E
l
e
c
t
r
o

-

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
AutoCAD E       S               S             M         J                                       J                     J     O         O       2 3 1 2 0
Caddy ++       O               J                                                                             J                               1 2 0 0 0
Elcad       O                                                                                                                             1 0 0 0 0
Eplan       A           M   A     S                                                           S           A     J                 O       1 1 1 2 3
Eplan 5x       A           M   M                                                                 O           M                               1 0 3 0 1
Eplan P8       A           J   A     S                                                         J S           A     J   J                     0 4 0 2 3
Intelec       O               M                                                                 J                                           1 1 1 0 0
Stabicad                                                               J                       J                                             0 2 0 0 0
Machineveiligheid normen                   M   M     M                                                 J J       J           J                               0 4 3 0 0
Servoregelingen                   M           M                                                             M                                       0 0 3 0 0
RITherm                       S     M                                                           J                                           0 1 1 1 0
Phoenix Clip Project                       S     J                                                           J           M                               0 2 1 1 0
Eplan Fluid                   J                                                                                                                 0 1 0 0 0
Festo Fluid Draw                   J                                                               O                                                 1 1 0 0 0
Pilz PAScal Safety Calculator                   M   S                                                                                                             0 0 1 1 0
SISTEMA                       M               O                                         J       J                                           1 2 1 0 0
Phoenix Project Plus                   J                                                                                                                 0 1 0 0 0
SEE Electrical                                                                                                     J                   M           0 1 1 0 0
Engineeringsbase                       M                                                                                                             0 0 1 0 0
I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
e
AutoCAD       A               S             M         J             J           O   J     O   J J                 J J     O     M   J       3 8 2 1 1
Dailux                       M                                                                                                             0 0 1 0 0
W
T
B

-

e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
AutoCAD 2D     M O                                       J             O                           J                   J     O     J           3 4 1 0 0
Inventor 3D                                                             O           J             J O     J                   O                 3 3 0 0 0
SolidEdge                                                                                                         O                           1 0 0 0 0
SolidWorks                   J J                         J             J     J     J       J                       M M     J O   J       J     1 10 2 0 0
AutoCAD 3D                                                     J                                                       O     O                 2 1 0 0 0
Unigraphics                                                                                                                 J                   0 1 0 0 0
Tekla Structures 3D staal                                                     J                                                                               0 1 0 0 0
Dynamic Simulation and Stress Analsis (FEM)                                                                         O       O                                                   2 0 0 0 0
Ansys                                                                                 O                                                   1 0 0 0 0
E
m
b
e
d
d
e
d
Mplab                                         J                                                               O                           1 1 0 0 0
VHDL                                                     O                               J               J     O J               O       3 3 0 0 0
Embedded C                                               J                     O   O S         J                   O O J           M   J       4 4 1 1 0
Eagle CAD                                                                           O             O                   J                 M     2 1 1 0 0
Altium Designer                                                                                                             J                       0 1 0 0 0
E
m
b
e
d
d
e
d

h
w
Ultiboard       O                 J                     J                                                                             J       1 3 0 0 0
PCB Ontwerp                         J                     J                           O             J                 O J           M   J M     2 5 2 0 0
PCD Ontwerp                                                                                                           O                         1 0 0 0 0
P
L
M

/

P
D
M

S
y
s
t
e
m
e
n
SmarTeam                   M O                                                   J                               J                           1 2 1 0 0
I
C
T
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

I
C
T
Maple                                                     O                                                                               1 0 0 0 0
Tester Software           J                                         J O J                                                   O                       2 3 0 0 0
Embedded Tester                                                                           J                                                   J     0 2 0 0 0
Software ontwikkelaar     J   S S     S                       S   J     M S J M S         J     J M       J                 M     O             M         1 6 5 6 0
Web ontwikkelaar           S           J                             S J M S         J                                 J                 S M         0 4 2 4 0
Database beheerder           M           J                             M J J S                                                             S           0 3 2 2 0
Database ontwikkelaar           S     S     J                           O M J J S         J     J                           O                 M M         2 5 3 3 0
Ontwerper S         M           J                             M O J           J                                                               1 3 2 1 0
Systeem beheerder                                                   O M J                                                   J             S           1 2 1 1 0
Analist M                                                   M                                                                               0 0 2 0 0
Embedded Software Ontwerper         S                                                                 M                         O                   M     J     1 1 2 1 0
P
r
o
g
r
a
m
m
e
e
r
t
a
l
e
n
Actionscript macromedia (scripttaal)                                                               J                                                                     0 1 0 0 0
Ansi C           M                                         J                   J M                                             M           0 2 3 0 0
ASP                 S                                     O J S                                                             M M         1 1 2 2 0
Assembler / ASM           J                                         O                                                                   J           1 2 0 0 0
C         S M     M M     J     J     J   M   J   J   M   J J     J J O O J M M     O J         J     J M   O     J   J   M M J     J 4 17 10 1 0
C#         S       M M   J J               S O     J J M M M S       J M O J J J     O   M J       J     M     J   J   J     M         3 13 9 3 0
C++ / CPP                     O   J     J         M           J   J   O       J O   J         J               O J O     J       J       J     5 11 1 0 0
C++ .net         S               J                   J       J               J                                 J   O       O                 2 5 0 1 0
Cobol           M                                                                                                                         0 0 1 0 0
Delphi         M                     J         M           M                           O                                           J       1 2 3 0 0
IT programmeur     J     S                                             J                                                                 M         0 2 1 1 0
Java         M J             J               J         O S M J           J   O J J       J J O           O M         J       J J         4 12 3 1 0
Javascript           J     M                       O           S J M S O       J     J       O   J O     J       O         J       J M         5 8 3 2 0
Lisp                                                     J                                                                               0 1 0 0 0
Pascal           M           S       J   J M           J                                                                       J   J       0 5 2 1 0
Perl                                                     J                                                     J             J           0 3 0 0 0
PHP         M S             J     J         O         O S J M           J                 M               O         J       M J         3 6 4 2 0
Prolog           J                                                                                           O                             1 1 0 0 0
Shellscript                               J         J           J                                                                   J           0 4 0 0 0
T-SQL                                                   J   J   S                                                                         0 2 0 1 0
VB     M           S J   M                 O           J     S           O   J           M J       M                       J           2 5 4 2 0
VB.Net     M                 J                             J O   S             J M           M                           O       J   J     2 5 3 1 0
VBA     M                             J             J   J     S     J     O   J J J       M       M     O     O J             J         3 9 3 1 0
VBscript     J             M               J J         J           S                           M                 O                 J         1 5 2 1 0
Visual C                   J           J             J                           J                                                           0 4 0 0 0
Visual Java                                                       J                                               O                             1 1 0 0 0
VisualC++                     J   J     J         J           J                       J                         O                       J     1 7 0 0 0
Websphere Studio Application Developer                                                     M                                                                               0 0 1 0 0
Visual Studio     M                   J               S O J       M J M S         M O   J         J M J       J     J                   M   J     2 9 6 2 0
OpenEdge ABL (Progress 4GL)           J                                                                                                                         0 1 0 0 0
Python                         J               O         J M O M         J J   M M             O                 O     J     O J J       J 5 8 4 0 0
J2SE                                                     M                                                                               0 0 1 0 0
Ruby                                                     J O                                                                             1 1 0 0 0
Domino                                                                                                                         M           0 0 1 0 0
D
a
t
a
b
a
s
e
s
Access     J     J     S M   M               M O           J O   S   O       O               J                                 M           4 4 4 2 0
DBase         M                                                 M   O                                                         J           1 1 2 0 0
Interbase/Firebird                                         J             J J M         J                                 J                             0 5 1 0 0
MS SQL Server     M   M       M J   O J             J J   J     J J M J S   O     M               J M         J         J             M M         2 11 8 1 0
MySQL     J   M S       M   O J     J         M         O S J M M         M   J J           M               J         J       M           2 8 8 2 0
ODBC     J                                               M J   S               O                                             M           1 2 2 1 0
Oracle                 S                                   J   J                 O           M                                 M           1 2 2 1 0
Postgress                                                     J J                   O                                             M J         1 3 1 0 0
RDB                                                     M                                                                               0 0 1 0 0
IBM DB2                                                     M                                                                   M           0 0 2 0 0
MongoDB                                                   O J M       O           J                                               J         2 3 1 0 0
V
e
r
s
i
e

B
e
h
e
e
r
CVS Subversion         M J                   J                   O M                                                                               1 2 2 0 0
MS Visual source safe                                                     M     S                                                                         0 0 1 1 0
Clearcase                                                     M                                                                               0 0 1 0 0
SVN (Subversion)                   M           J         J         M S J J           J   J             J               J         J       M M O       1 9 4 1 0
GIT                                         M           S M M J         J   J M J       J J O     J     J J         J       M M O     J 2 11 6 1 0
Mercurial                                         M                                                             O                   M         1 0 2 0 0
TFS                                                     J J J           J   J             J               J                             0 7 0 0 0
M
e
t
h
o
d
e
n

/

T
o
o
l
s

/

T
e
c
h
n
i
e
k
e
n
UML RT                   M                               M   J                             J                                     M         0 2 3 0 0
Crystal reports                   J                                       S                                                             M           0 1 1 1 0
Design patterns           J                             J         J M J J           J     J                                               M         0 7 2 0 0
Frontpage       J           J   J       J                                                                                                     0 4 0 0 0
Kepware OPC     J             J       J   J                                                       M                                             0 4 1 0 0
Mathcad (documentatie en rekenmodule)                                                             O                                                                       1 0 0 0 0
Matlab         J J       J J     J             O   J J                   J     M J J   J J                 O O O   J   M       J   O       5 14 2 0 0
Microsoft Planning (project plannings pakket)       S           M   J                                                                                                             0 1 1 1 0
Microsoft Project M     S           S   J                             M                                                                   S           0 1 2 3 0
OO         S S     S                       S         M S J   S         M       M                         M                             0 1 4 6 0
Proto                                                                         J                                                           0 1 0 0 0
PVCS           M                                                                                                                         0 0 1 0 0
RUP S               M                                   M                                                                               0 0 2 1 0
SOA                                                     S                                                 O                             1 0 0 1 0
TinyMCE                                                       J             O                                 O                             2 1 0 0 0
TMap                                                     J                                                                               0 1 0 0 0
UML S         M       M                     J         M M J J           M O                             J O     J     O       M         3 5 6 1 0
XSL                                                     M O                                                                             1 0 1 0 0
Xtreme programming                               J                                                                                           M         0 1 1 0 0
Yourdon                               M                                                                                                     0 0 1 0 0
Siemens OPC server                   J       J       J         J                                                                                       0 4 0 0 0
Ckeditor/Fckeditor                                                     M                                                                               0 0 1 0 0
MVC                                         J         M S J J M         M     J                           J                   M         0 5 4 1 0
Scrum                   M   J   J   J         M     J     S J M     J     M O   J     O   O               J J             J     M         3 10 5 1 0
WPF XAML                                         M             J   M                                           J                             0 2 2 0 0
IBM BPM                                                     M                                                                               0 0 1 0 0
MVVM                                         J             J J M                                           M                             0 3 2 0 0
Selenium                                                     M J                                                                             0 1 1 0 0
SonarQube                                         O           M O                                                                             2 0 1 0 0
Test driven development                                         J           J J             J                                                     J         0 5 0 0 0
Matrikon OPC                         J                                                                                               O           1 1 0 0 0
jMeter                                                     M J J                                                                           0 2 1 0 0
Power BI                                                       O J                                                                 J         1 2 0 0 0
Continuous Integration                                         J           M J                                                                   M         0 2 2 0 0
Continuous Delivery                                                     M M                                                                   M         0 0 3 0 0
Unit testing                                         J         J M O J           J     O                   O       J                   M         3 5 2 0 0
Integration testing                                         J           M   J                                                                           0 2 1 0 0
Gherkin                                         O                                                                                           1 0 0 0 0
Kanban                   S                     M           M O                         O                                                   2 0 2 1 0
Simulink                     J                       J                           M   J   J J           J     O           J       O           2 7 1 0 0
JavaServerFaces                                                                           O                           J                             1 1 0 0 0
Cloud Architectuur                                                     M                                                                     J         0 1 1 0 0
Microsoft Architectuur                                                       J                                                                   M         0 1 1 0 0
Enterprise Architecture                                                     J                                                                   S J         0 2 0 1 0
I
n
t
e
r
n
e
t
AJAX           J     S                       O           S J J S         J                                 J                 J M         1 6 1 3 0
Apache           M                   J                     S J J     O                       J               O                 M           2 4 2 1 0
CGI                                                     J                                                                   M           0 1 1 0 0
CSS           M                   J         J           S J M S   O     M     J         O J               O         J       M M         3 6 5 2 0
HTML 4           S     S       J     J         J         O M J M S   O     M                 J       J       O         J       M M         3 7 5 3 0
JSP                                                     J J                                               O                 J           1 3 0 0 0
Microsoft IIS                 J                                   J J J S         J                 J                                 M M         0 6 2 1 0
SGML                                                     J                                                                               0 1 0 0 0
SOAP           J                                         S M             O                                 O                   M         2 1 2 1 0
Webservices           J                                         S M J M                                           O                   M         1 2 3 1 0
XML         M S     S       J               J           S M M S   J     J     O         O M       J       J           O     M M         3 6 6 4 0
XSLT                                         O           M J       O                       J                                             2 2 1 0 0
WebSphere Application Server                                                     M                                                                               0 0 1 0 0
NodeJS                                                     J J       O           O                                               M         2 2 1 0 0
HTML 5                         J               J           M J M S   O     M     J         O                 O         J       M M         3 5 5 1 0
SNMP                                                     J                                                                   J           0 2 0 0 0
WCF                                                     J   J S         O                                                               1 2 0 1 0
Web API                                                     S M M J         J     O                           J                   M         1 3 3 1 0
O
p
e
r
a
t
i
n
g

s
y
s
t
e
m
s
AS400           M                                         J     M                                                                         0 1 2 0 0
Bash J         M                   J                     M J M                                           J                   M           0 4 4 0 0
Linux J         S             J     J     J   J   J     J S J M J             J J J         J O     O     J O   J     J     O S J O       5 17 1 3 0
MS-DOS M   J J   S       J     J M             J       J O M J   S                           M                                 S   O       2 7 4 3 0
Sun Solaris J       J M                                         J                                                                               0 3 1 0 0
Unix J         S       J                 J               S J   J                                               O             M   O       2 5 1 2 0
Windows OS A S M S S S       M J   M S     M       S M J J M S M M M S         J   M M M       J S M M   J     M O   J       O     S M J       2 8 16 10 1
N
e
t
w
e
r
k
b
e
h
e
e
r
Active Directory M                                                 O   O   S                           J                                             2 1 1 1 0
ADSL M                                                       J                             J                                 M           0 2 2 0 0
Antivirus J                                                       J                             M                                 S           0 2 1 1 0
ATM M                                                                                                                                   0 0 1 0 0
Citrix A                                                                                                       J                           0 1 0 0 1
LDAP M                                                   M O                                                                             1 0 2 0 0
MS Exchange Server J                                                         M                           J O                                           1 2 1 0 0
MS Windows Server A                                                 O   J   M                           M O                                           2 1 2 0 1
Novell M     J                                                   M                                                                         0 1 2 0 0
PCserver                                                           M                                         J                               0 1 1 0 0
RDP S                       J                         M   J J M                           M             J                               0 4 3 1 0
Wifi (netwerk) S                       J S                           J J M               J J       J M             J   M J             M           0 8 4 2 0
MCSE M                                                                                                                                   0 0 1 0 0
ESX server                                                   O                 O                 J                                             2 1 0 0 0
Routing                                                     M   J                   J                                           M   O       1 2 2 0 0
ISA99 Cyber Security (IEC62443)                                                   O J                                                                               1 1 0 0 0
F
r
a
m
e
w
o
r
k
.NET Framework     J   S       S     J                 S O       J M M M S         M   O J           M J             J                   M         2 6 6 4 0
.NET Compact     J                                   M                                                                                           0 1 1 0 0
ADO.NET                                                       M   S                                                                         0 0 1 1 0
ASP.NET                 S                       O           M M J S         J     O                           O                 J M         3 3 3 2 0
CRL (Common Runtime Library)                                                       J                                                                             0 1 0 0 0
ExtJS                                                                                                                           M         0 0 1 0 0
jQuery                                         O           M J J S   O           O                   O       O         J         M         5 3 2 1 0
Spring framework                                                     M M                                               J                             0 1 2 0 0
Hibernate framework                                                     M M                   O                           O                   M         2 0 3 0 0
Entity framework                                         O           J M J           J                                                     M         1 3 2 0 0
Apache Wicket                                                     J                                                                               0 1 0 0 0
CodeIgniter framework                                                     J                                                                               0 1 0 0 0
Titanium                                                         J                                                                           0 1 0 0 0
Phonegap                                                       O J                                             J                   J         1 3 0 0 0
Unity 3D Framework                                                                     J                   O                                           1 1 0 0 0
Node.js                                                     J J J     O     J     O           J                                 J J         2 7 0 0 0
AngularJS                                                     J J J     O     J     O                                               M         2 4 1 0 0
Yii Framework                                                     M                                                                               0 0 1 0 0
Prism                                                           J                                           O                             1 1 0 0 0
Telerik Framework                                                       O                                               J                             1 1 0 0 0
Symfony                                                     J   M                                                                           0 1 1 0 0
Doctrine ORM                                                         M                                                                           0 0 1 0 0
Twig                                                     J O M                                                                           1 1 1 0 0
Composer                                                       J J                                                               J           0 3 0 0 0
Laravel                                                     J O                                                                             1 1 0 0 0
MyBatis                                         J                                                             J                             0 2 0 0 0
Primefaces                                         J                                                             J                             0 2 0 0 0
VisiWin                                                                                                       J                             0 1 0 0 0
Spring Boot                                                       J                                                                             0 1 0 0 0
.NET Core                                                       J                                                                             0 1 0 0 0
C
R
M

s
o
f
t
w
a
r
e
Cognos J                                                                                                                                   0 1 0 0 0
CompanyConstructor M                                                     J                                                                             0 1 1 0 0
Exact                   J                                                                   J                                             0 2 0 0 0
Navision                   J                                           O                                                                     1 1 0 0 0
SAP J                 J                                   O                                       J           O                     J   2 4 0 0 0
Afas Profit                                                     J O                                             M                     J         1 2 1 0 0
Baan                                                                                                                     M   S   M       0 0 2 1 0
D
M
S
/
C
M
S
Sharepoint J       J               J                           J                                 J     J                                       0 6 0 0 0
Sitecore                                                       O                                                                   J         1 1 0 0 0
Magnolia                                                     J J                                                                             0 2 0 0 0
Kirby                                                       J                                                                             0 1 0 0 0
Magento                                                     J J                                                                             0 2 0 0 0
Wordpress                   J                                 J   J                                                                           0 3 0 0 0
Drupal                                                     O J                                                                             1 1 0 0 0
C
l
o
u
d

s
e
r
v
i
c
e
s
Microsoft Azure                                                     J M                   O           J                                   J         1 3 1 0 0
Amazon AWS                                                     J J J                                                               J           0 4 0 0 0
Visual Studio Team Services                                                       J                                                                   J         0 2 0 0 0
I
n
d
u
s
t
r
i
e
e
l
e

a
u
t
o
m
a
t
i
s
i
e
r
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

I
A
IA programmeur PLC   A S   S     S   A   J M S   S S S S S   S M M S S         M M M J O   M J M M J J J M     S M S J     J J M M J J M   O   J   J J 2 14 14 14 2
IA programmeur SCADA   M M   S     M   A     J M   M S   J M   J M J S M         M M J J     J J M M O J J M     S J S J     J J   J   O M       J     J 2 17 14 5 1
P
L
C
Modsoft                                       M                     O                                                                       1 0 1 0 0
ABB DOX 10   J                                                                                                                                 0 1 0 0 0
ABB Sattcon 200   J     M                                                                                                                           0 1 1 0 0
Allen Bradley (RSLogix 5000)     A             S O   J M M J     M M   J   M S               J     O           J J     M S J J J O     J   M J   J               3 12 7 3 1
Allen Bradley CLX     A                       M J                 S                   O                                                               1 1 1 1 1
Allen Bradley FlexLogix     J                                                                           O                                                   1 1 0 0 0
Allen Bradley Micrologix                   J     J                 J   J S                                           M                                       0 4 1 1 0
Allen Bradley PLC5     M             S           J                 S                                                                                   0 1 1 2 0
Allen Bradley SLC     M                         J                 S                                                   M                               0 1 2 1 0
B&R Automation Studio               M   M     M O   J J J       O     M         J   O J J J J   J J J M         O   M           J J J J                   4 15 6 0 0
Beckhoff PLC               M   J   J M         J   J           M                     M J         J                       J J                   J 0 9 4 0 0
Beckhoff Twincat 2 (softplc)   J               M     M         J   J       J J M                                                                                 0 5 3 0 0
GE Fanuc                   J                                                                                 J                               0 2 0 0 0
Hima (PLC)                                                                                                     M                               0 0 1 0 0
Hitachi         M         J                                                                   J                                             0 2 1 0 0
Nyquist P8                               J                                                                                                     0 1 0 0 0
Invensys                                                                                                     J                       J       0 2 0 0 0
Keyence PLC                   J                             J                                                                                   0 2 0 0 0
Mitsubishi A     J                         M                                                                                                     0 1 1 0 0
Mitsubishi FX     J S           J   J       M                                 M                                                                   0 3 2 1 0
Mitsubishi GX developer   J   S           J           M J     O                         M                     M     J                                   J   1 5 3 1 0
Mitsubishi Medoc                   J           J                                                                                                     0 2 0 0 0
Mitsubishi Melsec       S           J           J                 J                                                                                   0 3 0 1 0
Mitsubishi System-Q     J         M               M       M                                                                                             0 1 3 0 0
Modicon     M             J   J                                     O O                                                                     2 2 1 0 0
Moeller                   J       J                                                           M                                             0 2 1 0 0
Omron         M     S         J     J J J J                       O             O               O S                 J                     3 6 1 2 0
Philips P8                   J           J     M                                                                                               0 2 1 0 0
Phoenix                   J                                         M                                                         O             1 1 1 0 0
PLC general Allen Bradley     A             S   J J   M J       J       M S                   O O         O         M S J     M   J     M                     3 6 5 3 1
PLC general Mitsubishi   J J             M           M       J         J                                                                                   0 4 2 0 0
PLC general Schneider Electric/Modicon/Telemecanique   J J                 J   J           J         J                         J                                                         0 7 0 0 0
PLC general Siemens   A S             S   J   S M S M   S S   S   M M S             J J O O M J     J     M     S   S       M   J M                     2 6 8 10 1
Schneider Electric Concept   M J                                 S                     O J                                                         S           1 2 1 2 0
Schneider Electric PL7     J         J                 J                           O                                           O                           2 3 0 0 0
Schneider Electric Quantum   M J                                 M                       J           J                                             S           0 3 2 1 0
Schneider Electric Telemecanique Premium PLC     J                                           J                                                                                   0 2 0 0 0
Selectron PLC                                                                                                                   O                 1 0 0 0 0
Siemens Graph   J               A       J   M                 M                       J     M       M         M                                   0 3 5 0 1
Siemens Logo   J               M   J   J   J   S M J   J     J           O O J                     J                   O             S           3 9 2 2 0
Siemens S5   M M   S         S           J J   M M         J                         J           J                                             0 5 4 2 0
Siemens S5 F-systemen                                       J                                                                                             0 1 0 0 0
Siemens S7   A S S S   S     A J J M S M S M S S A   M J M S S         O J M J   O M J M M J J   M   J S   S   M   J J J M J   M J         J   2 15 13 12 3
Siemens S7 H-systemen     M                                 J                                                             M                               0 1 2 0 0
Siemens S7-200   M M             S           J     M       J J J                               J     M                 J                           0 6 4 1 0
Siemens Siwarex (weging)   J               A       M M J   J M           M             O               J       J     M                 M                     1 5 6 0 1
Twinsoft                       J                                     M                                                                       0 1 1 0 0
Unitronics                                 J J                                             O                                                   1 2 0 0 0
WAGO PLC                   M       M                                   O     O           O                         O                         4 0 2 0 0
Mitsubishi GX-IEC developer   J J J           J           M       M                       O M                     M                                         J   1 5 4 0 0
Schneider Electric Unity                           J     J J   J         J           O J           J         J                   O               S           2 8 0 1 0
Siemens S7-1200     M             A O   S S M M   M M     S J M M J         O J     O   J O M   J     M     J   S J     O J J M J                   5 10 10 4 1
SIGMATEK PLC                                                                                 J                 J                                 0 2 0 0 0
Bosch Rexroth - IndraWorks                   J                                                                         S                                       0 1 0 1 0
Siemens S7-1500     S             A O J S S M M M M S M   S J M M J             M   O O M O J   J J J M     J   S J     M J J M J                   4 12 12 6 1
Siemens TIA Portal     S             A M   S S M M M S S M   S J M M M         O J M J O O M O M M J J J M   J M J S J     M J J M J   M J O       J J 5 15 17 7 1
Codesys V2                   J     J J         J   J     J J           O       O           J J   M     S                 M   O M               3 9 3 1 0
Beckhoff Twincat 3 (softplc)                   M     M                       J                       M J         J                       J J                     0 5 3 0 0
Modicon M580                                   J                           J                                                                     0 2 0 0 0
Codesys V3                   J                             M                                           S       J                               0 2 1 1 0
ABB AC500 - Automation Builder                                                                                             S                                       0 0 0 1 0
Lasal Class 2                                                                                                   J                                 0 1 0 0 0
H
M
I
/
S
C
A
D
A
Schneider Electric Citect               J   J             J               J             J           J         J                                               0 7 0 0 0
Allen Bradley PanelView     J             S J       M         J       M S                                         J S                 M                     0 4 3 3 0
Allen Bradley RSView     M             S       J           J   O     S                                         J S                                       1 3 1 3 0
B&R Visual Components                   J           J J               J             O     J J   J J J J         O   M           O J J                     3 12 1 0 0
Beijer panels                                       M                                                                                             0 0 1 0 0
Cimplicity     M             J               J                                                                                                 0 2 1 0 0
Exor HMI                   S               M                         O                                                                       1 0 1 1 0
FactoryLink     J             J     J                       J             J                                                                     0 5 0 0 0
FactoryView Studio ME (SCADA)     M             J     J             J       M S                                 J J     J S                                       0 6 2 2 0
Fix32   J                                   M                                                         M                                   0 1 2 0 0
IFix   J S             J               J   M         J                                               S                                   0 4 1 2 0
Wonderware Intouch   M M                                 M         J O               J                             S                                   1 2 3 1 0
Lauer HMI                   M                                                                                                                 0 0 1 0 0
Lauer Panel PC                   M                                                                                                     J           0 1 1 0 0
Mitsubishi E-terminal                               M                                 J                                                                   0 1 1 0 0
Mitsubishi GOT                               M J     J                         J                                                               J   0 4 1 0 0
Proface   J               M           J               J M                                                                   J               0 4 2 0 0
Schneider Electric Magelis                                   J                                                                                                 0 1 0 0 0
Siemens Protool   S M J           S           J   S M S         M                                           M                                       0 2 4 4 0
Siemens WinCC SCADA   M M   S   S J   S     M M     J J J J   M J     J           O J     J M O M J J J J M       J S J     J       J   J   O           3 18 8 4 0
Siemens WinCC flex / Panel   S M   S     M   S     M S   M M S M S   M J J S M           J J     J M O   M       M     S   S       J J J M J   M J             1 10 13 9 0
Stahl                                       J                                                                                             0 1 0 0 0
UniOP                   S               J                         M                                                                       0 1 1 1 0
Wizcon         M                 J                                   O                                               J                     1 2 1 0 0
Wonderware Archestra                                       J         J M               J                             M                   J               0 4 2 0 0
BoschRexroth Mobile Panel                   J                                                                                                                 0 1 0 0 0
FactoryView Studio SE (SCADA)     M                   J             J         J                                                                                   0 3 1 0 0
Allen Bradley Factory Talk     M             S O   J J         J J   J   M M               J                   J     J S           O     M J                   2 9 4 2 0
Eaton Galileo                                   J                                                   M                                             0 1 1 0 0
Schneider Electric Unity Pro                                                               J           J         J                   O               S           1 3 0 1 0
CX-Designer (HMI Omron)                                 J                                                           M                                       0 1 1 0 0
ViSpro                                                                   J       J                                                         0 2 0 0 0
COPA-DATA Zenon                                                                               M                                                     0 0 1 0 0
B&R Mapp View                         J                 O     J                   J J     J J O             J                                     2 7 0 0 0
Lasal Screen Modeless                                                                                                   J                                 0 1 0 0 0
D
C
S
ABB industrial IT (DCS)                                                                             M                                                       0 0 1 0 0
Foxboro DCS                                                                                                                             J       0 1 0 0 0
Siemens PCS7   J                   J   J           O         J           O                                                                       2 4 0 0 0
Yokogawa DCS                                       O                                                                                             1 0 0 0 0
Emerson DetaV                                       J                                                                                             0 1 0 0 0
ABB System 800xA                       J                         J                           M                                                       0 2 1 0 0
Siemens Teleperm                                       O                                                                                             1 0 0 0 0
S
e
r
v
o
Allen Bradley Servos     M             J       J   J                                 J               O         J   J                                     1 6 1 0 0
Control Technics                               J       J                                                                                             0 2 0 0 0
Lenze   M               J           J     J     J                           J       J O               S       J                         J 1 8 1 1 0
Mitsubishi Motion                   O           J                                                                                                     1 1 0 0 0
Mitsubishi MR-J2-super                               J                                                                                                     0 1 0 0 0
SEW   J               M       M   J J   J J   M       J             J       O     J                                                     1 8 3 0 0
Yaskawa   M               M                                                                                                                 0 0 2 0 0
Bosch Rexroth - Indramat servo                   J                                                                         M                 M                     0 1 2 0 0
Siemens Servo     M             S           J     J J                                 O       J           J                       J               1 6 1 1 0
Beckhoff Servo                                                   J                     J                                                           0 2 0 0 0
Sigmatek Servos                                                                                 J                 J                                 0 2 0 0 0
Festo Servo                               M               J                                       J                                             0 2 1 0 0
B&R Servo/Motion                                                                             J   J       O     J     J       J J M                   1 6 1 0 0
B
U
S
Allen Bradley DataHighway                               J                 J                                                                                   0 2 0 0 0
ASI Bus   M J         M   S           J   M             J J                     J                   J   S       J     J                     0 8 3 2 0
CANbus                   J           J       J J                 M             J       O     J       O M       O J   J     J               3 9 2 0 0
CC-link                               J       M                   S                                                                         0 1 1 1 0
ControlNet     J         J                       J         J                                                                                   0 4 0 0 0
DeviceNet     M         J   S                   J         J                       O O                                                         2 3 1 1 0
H1                                       M                                                                                             0 0 1 0 0
Industrial Ethernet   M J             S       S M M     M M   S   J J M       S O O J         J           M   J J   S       J O         M   M           3 8 9 5 0
Interbus                                                 M                                                                                   0 0 1 0 0
Modbus     J             M     J J       J   M   J   J J           J O   J       J M       J M O               O J   J         S           3 13 4 1 0
Profibus DP   S M         M   S   J J S M S   M S S   M   J M M           O J       M O M M   J   M     M   S       J J   M     J           J   2 9 13 7 0
Profibus PA   J M         J   M   J               J                                   O J               J                                       1 6 2 0 0
Profinet     M         M   S O J   S M S   M M S   S   J J M         O O J       M J M M O J   M     M   S       J O J M J   M           J   5 10 13 6 0
Siemens Industrial Ethernet   M J             S       M   M     M S   S                     J       M J   M       M                 J J                         0 5 7 3 0
EtherCat                   S   J                           J                     J O         O                       J                       2 4 0 1 0
F
r
e
q
u
e
n
t
i
e

O
m
v
o
r
m
e
r
s
ABB FREQ   M J             J   M             J                       O O                                 M                                   2 3 3 0 0
Allen Bradley PowerFlex FREQ     S             M   M     M J     J J       J M               J               J         J S J               M J                   0 9 5 2 0
Control Techniques FREQ     J                 M   J   J                             O                           O               O                           3 3 1 0 0
Danfoss FREQ   M M S           J   M   M M J   M M M   J   J M J         O O           J   J       J     M   S             M                     2 8 11 2 0
Emotron FREQ                                                             O                           O                                           2 0 0 0 0
Lenze FREQ   M               M                 J J   J                     J     J         J         J   J S       J       J                   0 10 2 1 0
Mitsubishi FREQ       S           J           J       M                     O                                                                   J   1 3 1 1 0
Nord FREQ     J                             J             J                           M                                                       0 3 1 0 0
SEW FREQ   M M             M       S   J     M M   M   J J               J       O             J                                             1 5 6 1 0
Siemens FREQ   M M S           M       S J M   M M M       J J J             J       O   M           O   M                 M J   M               2 6 11 2 0
Yakskawa Freq. Drive FREQ                   S                           J                                           J M                 M         J           0 3 2 1 0
Telemecanique FREQ                   M   M                         M                                                                                   0 0 3 0 0
Bonfiglioli Vectron FREQ     J                                                                                                   O                           1 1 0 0 0
Schneider Electric Altivar                       M           J           J J           O   J                   J                                   S           1 5 1 1 0
V
i
s
i
o
n
/
B
a
r
c
o
d
e
/
R
F
I
D
Cognex Insight                   S           J                           M             J                   M                 M                     0 2 3 1 0
Neurocheck   J                                                                                                                                 0 1 0 0 0
Cognex barcode ID                   S       M                               S             O                               J                           1 1 1 2 0
M
E
S
/
E
R
P
/
B
a
t
c
h
Siemens Batch                   J                                                                                                                 0 1 0 0 0
ERP M                 J                                   J       O                                                         S           1 2 1 1 0
MES                   J     J                         M           O           J                                                         1 3 1 0 0
Siemens Simatic IT                         J                                                                                                           0 1 0 0 0
MA-MMA   J S             J                                                                                                                 0 2 0 1 0
Wonderware Inbatch   J                                   J                                                                                             0 2 0 0 0
OEE                   S                   J                             J     J           M       O                                     1 3 1 1 0
Odoo (OpenERP)                                                                                                                         M           0 0 1 0 0
Compiere ERP                                                                                                                         M           0 0 1 0 0
R
o
b
o
t
s
GE Fanuc robotics                   J                                                   O O                     J                   O                 3 2 0 0 0
Yamaha robotics                   J                                                                                                                 0 1 0 0 0
Mitsubishi Robot                   J                                                                                                                 0 1 0 0 0
ABB Robot                   J     J O   J   O J                                 O J J   J     O                         J   O   O             6 8 0 0 0
Motoman Robot                   J                                                     O                                         O                 2 1 0 0 0
Harms en Wende Lasbesturing                   M                                                     J                                                           0 1 1 0 0
Kuka Robot                   J           J                                                                                   O                 1 2 0 0 0
Elau Robot                                                                                             M                                       0 0 1 0 0
ABI/KEBA Motion Delta Robots                                                                                             S                 M                     0 0 1 1 0
ABB RAPID                   M                                                                                                   O             1 0 1 0 0
P
r
o
g
r
a
m
m
e
e
r

o
m
g
e
v
i
n
g
Lamtec branderbesturing   J               J                                                                                                                 0 2 0 0 0
J2EE                                                     M                                                                               0 0 1 0 0
LabView   J                 O J           M         J   J           O   O J       J J     J                     O   J                       4 9 1 0 0
S
a
f
e
t
y
Allen Bradley CLX Safety     S             M                             J                               O         J M J                 J                   1 4 2 1 0
Siemens S7 safety   J S             A       S M M   M       M       O             J       J     M J J   J         M   M   J     M J   J               1 9 8 2 1
Pilz PSS4000     J             J               J J J                                                                                             0 5 0 0 0
Pilz PNOZMulti safety PLC                   S   J     J M   J J M   J   J J J             J       J                   S                 M                     0 10 3 2 0
B&R Safety                                                                       J     J   J       O     J             J                       1 5 0 0 0
Lasal Safety Designer                                                                                                   J                                 0 1 0 0 0
P
r
o
g
r
a
m
m
e
e
r
t
a
l
e
n

I
A
STL     M             A     S J           S     M                   J             M   J         M             J             O           1 4 4 2 1
SCL     M             A     S M           S     M                 J M         J   M M J         J             J           J         J   0 7 6 2 1
Structure Text     M             A     S M           S                       J M         J   M M J         S M           J           J     O       1 5 6 3 1
FBD     M             A     S S           S     M                 J M         O   M   J         M J           J           J S   O   J   2 6 5 4 1
LAD     S             A     S S O         S     M                 J M         J   M J J         S J           M           J O   O   J   3 7 4 5 1
M
o
n
t
a
g
e

/

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

M
o
n
t
a
g
e
TD werkzaamheden E     M A           S                 M     J   J               J M                 J       S M           J                       J   0 6 4 2 1
TD werkzaamheden W     M A           S                           J                 M                 O       S             J                           1 2 2 2 1
E
l
e
c
t
r
o

-

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g
Databekabeling                   M   M           M                           J                     J   O S   J                     M       O       2 3 4 1 0
Gereedschapkeuring                                                                                         O                 J                         1 1 0 0 0
Paneelbouw     J A           J   S   J M     J J     J   J             J   M               O       J S M O     M     M   M     M               2 9 7 2 1
Sterkstroom installaties       A           S   M                                       J                     J   O               O           M   S           2 2 2 2 1
Veldmontage     J A           S   M           J           J               J S                   J   J S M O           J   M     M       O       2 7 4 3 1
NEN3140 VP     J             S   M J     J S   J     J                 J                               M O     M   J J J M     J               1 10 4 2 0
W
T
B

-

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g
Assemblage mechanisch     M             S                           J                 M       M       O O       S             S     M                     2 1 4 3 0
Bankwerken     J                     J                   J                         M         O       S             M J   J                     1 5 2 1 0
Hydrauliek                   J                 J         J                 S       J                 S             O J   J                     1 6 0 2 0
Lassen Elektrode                           J                   J                         J                               J J       O                 1 5 0 0 0
Lassen MIG/MAG                           J                   J                         J       O O                     M O       O                 4 3 1 0 0
Lassen TIG                           J                   J                         J       O O                     J O                         3 4 0 0 0
Pneumatiek     M A           S                 J         J                 M       M       O O       S             J J   M   O                 3 4 4 2 1
Verspaning     J             J                           J                         J       O O                     M     M                     2 4 2 0 0
CNC                                                                         J                               O O       J               J 2 3 0 0 0
Robotlassen                   J                                                                                                                 0 1 0 0 0
K
o
e
l
Montage koeltechniek                                               J               O                                                     M               1 1 1 0 0
Service koeltechniek                                               J               O                                                     J               1 2 0 0 0
L
a
s
e
r

t
e
c
h
Sunx Laser marker                               J                                                                                                     0 1 0 0 0
C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
Trainer S M M             S O M               O         J J M         O     J   J J               J O               J           M           4 7 5 2 0
Interim manager S     A           J                                                                                                     S           0 1 0 2 1
Projectmanager/leider S M M A           S O                 J         J J                 J                       J                           S           1 5 2 3 1
Adviseur S     A           S   A               J             J                     J                 J       J                               0 5 0 2 2
Business consultant S M                                               J M                                                                   S           0 1 2 2 0
M
e
t
h
o
d
i
e
k
e
n
ASL M                                                   S                                                                               0 0 1 1 0
BisL M                                                   M                                                                               0 0 2 0 0
ITIL (inrichting ICT organisatie) S                                                   M                                 J                                 M           0 1 2 1 0
Lean Manufacturing M                 S                                                     J O                             O         O                 3 1 1 1 0
Prince 2 M                                                 O M   J           J                       J               O                       2 3 2 0 0
Process Engineering       A           M   J                                                                     S                     O                 1 1 1 1 1
S88   M M             M O M M M   J     M S     J M J J         O   J J   O J J     J J J J   J S J   J J   O J J J   J M   O   J       5 21 9 2 0
ISA-95                   J     M           M                                     J                                                     O   1 2 2 0 0
Gamp     J             J                   M           J         O     J                   M                       J                     1 5 2 0 0
V-Model     M             S J   J M   M       S           M S         O       O J J     J J J       S     J J   J J J       J M     O J     3 14 5 4 0
Information security (ISO 27002)                                                     S                                                                               0 0 0 1 0
IEC101 (IEC 60870-5-101)                                                                                                           J                         0 1 0 0 0
IEC104 (IEC 60870-5-104)                                                                                                           J                         0 1 0 0 0
ICCP Tase2                                                                                                           J                         0 1 0 0 0
IEC 81346                       M                                                                             M                               0 0 2 0 0
ISA-88     M                   M M       O   S     J                 J         J J M   J           S     J J                 J O       O   3 8 4 2 0
O=Stage 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 11 2 0 2 1 0 0 2 0 6 13 6 0 0 0 16 4 21 0 0 29 35 1 0 15 19 14 29 0 0 26 12 6 0 21 3 1 8 0 0 7 24 21 20 4 0 0 28 0 5 9 0 19 0 2 0
J=Junior (0-2 jaar) 9 22 39 6 3 13 0 6 1 73 8 34 40 23 3 60 13 25 23 35 25 13 22 45 44 23 49 61 43 7 5 24 27 18 34 8 40 56 19 11 27 23 32 36 17 14 12 26 4 15 23 24 27 39 31 18 34 3 14 10 20 19 13 9 14 9
M=Medior (3-4 jaar) 15 21 46 0 12 13 0 8 5 42 1 22 12 15 20 24 6 11 23 24 10 8 6 12 17 18 55 18 22 16 5 2 19 0 12 0 19 8 19 16 3 0 0 41 2 3 21 5 7 0 13 6 8 3 1 30 2 0 16 1 38 41 1 2 0 0
S=Senior (5- jaar) 11 4 11 11 14 13 2 2 12 42 0 8 8 17 2 5 3 6 6 17 6 8 0 0 13 4 24 0 0 36 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 9 25 0 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0
A=Adviseur 3 3 3 17 0 0 0 0 0 14 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0