De MA-IT kennis matrix
De onderstaande matrix geeft de beschikbare kennis-en-kunde weer binnen MA-IT. Door op het profielnummer van de medewerker te klikken kunt u het profiel van de medewerker bekijken. Wilt u meer informatie over de medewerker, dan kunt u contact opnemen met contact@ma-it.nl of u belt met ons op 0570 51 00 11.


O=Opleiding
J=Junior
M=Medior
S=Senior
A=Adviseur
R
0
0
2
4
1
2
R
0
0
0
1
2
4
R
0
0
3
0
6
1
R
0
0
4
9
5
1
R
0
0
4
9
2
4
R
0
0
5
0
1
7
R
0
0
3
8
1
1
R
0
0
5
1
1
1
R
0
0
5
8
1
6
R
0
0
6
5
9
0
R
0
1
5
1
9
9
R
0
1
0
8
9
7
R
0
0
8
9
7
2
R
0
1
5
5
7
3
R
0
0
3
9
8
8
R
0
0
5
3
8
5
R
0
1
0
5
8
2
R
0
1
1
3
0
2
R
0
0
3
9
8
7
R
0
1
5
3
8
0
R
0
1
5
2
6
9
R
0
1
5
4
2
0
R
0
1
2
3
6
9
R
0
0
5
5
9
4
R
0
0
7
2
9
3
R
0
1
1
7
7
5
R
0
1
4
0
1
2
R
0
1
3
5
1
5
R
0
0
2
3
9
8
R
0
1
1
4
4
5
R
0
1
4
0
1
1
R
0
1
4
2
8
2
R
0
1
4
0
7
8
R
0
1
4
8
2
6
R
0
1
5
0
2
7
R
0
1
5
0
5
5
R
0
1
5
0
3
3
R
0
1
5
5
3
1
R
0
1
5
0
7
2
R
0
1
5
1
2
6
R
0
1
5
1
1
6
R
0
1
5
2
2
7
R
0
1
5
2
9
7
R
0
1
5
4
7
9
R
0
0
9
7
5
8
R
0
1
5
1
1
8
R
0
0
2
7
8
6
R
0
1
5
5
3
0
R
0
1
1
6
2
5
R
0
1
1
3
5
1
R
0
1
3
0
7
2
R
0
1
3
5
5
9
R
0
1
3
5
2
5
R
0
1
1
7
9
5
R
0
1
4
6
4
2
R
0
1
5
4
4
1
R
0
1
5
8
2
0
R
0
1
5
3
1
4
R
0
1
6
0
7
7
R
0
1
6
1
2
2
R
0
1
6
1
4
8
R
0
1
6
1
5
1
R
0
1
6
2
5
0
O J M S A
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
Hardware Engineering E       A           J   A   M       M                                   O     O       M           S                   S         2 1 3 2 2
Tekenaar E - Industrieel       A           J   A           M                                                 S                 J       O         O     2 2 1 1 2
Tekenaar WTB     O J                                                             J       O                       J         O             J 3 4 0 0 0
Embedded Elektronica Ontwerp       O                                     J                         J             O           J     O                 O     4 3 0 0 0
Tekenaar E - Utiliteit       A               S           J                                                 J                                         0 2 0 1 1
Mechanical Engineer                                                                     J       O                               J O               2 2 0 0 0
Design Engineer                       J                                                                                             S         0 1 0 1 0
Product Engineer                       J                                     M         J                                       O               1 2 1 0 0
Project Engineer                   S   M     M       S                       M           M           J               J O             S         1 2 4 3 0
Constructeur                                                                     J                                                         0 1 0 0 0
Stress Engineer                                                                     O                                                         1 0 0 0 0
Manager Engineering                   J                                                                                                 S         0 1 0 1 0
Sales Engineer                   J                                                                                                 S         0 1 0 1 0
R&D Engineer                   M                 J     J                 M         M     O       J           J             O     S   O     3 4 3 1 0
E
l
e
c
t
r
o

-

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
AutoCAD E       S               S           M         J                                     J                     J     O         O     2 3 1 2 0
Caddy ++       O               J                                                                         J                             1 2 0 0 0
Elcad       O                                                                                                                       1 0 0 0 0
Eplan       A           M O A   S                                                         S           A     J                 O     2 1 1 2 3
Eplan 5x       A           M   M                                                             O           M                             1 0 3 0 1
Eplan P8       A           J   A   S                                                       J S           A     J                       0 3 0 2 3
Intelec       O               M                                                             J                                         1 1 1 0 0
Stabicad                                                                                   J                                           0 1 0 0 0
Machineveiligheid normen                   M   M   M                                               J J       J           J             J               0 5 3 0 0
Servoregelingen                   M         M                                                           M                                     0 0 3 0 0
RITherm                       S   M                                                         J                                         0 1 1 1 0
Phoenix Clip Project                       S   J                                                         J           M                             0 2 1 1 0
Eplan Fluid                   J                                                                                                           0 1 0 0 0
Festo Fluid Draw                   J                                                           O                                               1 1 0 0 0
Pilz PAScal Safety Calculator                   M   S                                                                                                       0 0 1 1 0
SISTEMA                       M             O                                       J       J                                         1 2 1 0 0
Phoenix Project Plus                   J                                                                                                           0 1 0 0 0
SEE Electrical                                                                                                 J                   M         0 1 1 0 0
Engineeringsbase                       M                                                                                                       0 0 1 0 0
I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
e
AutoCAD       A               S           M         J             J         O   J     O   J J                 J J     O     M   J     3 8 2 1 1
Dailux                       M                                                                                                       0 0 1 0 0
W
T
B

-

e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
AutoCAD 2D     M O                                     J             O                         J                   J     O     J         3 4 1 0 0
Inventor 3D                                                           O         J             J O     J                   O               3 3 0 0 0
SolidEdge                                                                                                     O                         1 0 0 0 0
SolidWorks                   J O                       J             J   J     J       J                       M M     J O   J         J 2 9 2 0 0
AutoCAD 3D                                                   J                                                     O     O               2 1 0 0 0
Unigraphics                                                                                                             J                 0 1 0 0 0
Tekla Structures 3D staal                                                   J                                                                           0 1 0 0 0
Dynamic Simulation and Stress Analsis (FEM)                                                                     O       O                                                 2 0 0 0 0
Ansys                                                                             O                                                 1 0 0 0 0
E
m
b
e
d
d
e
d
Mplab                                       J                                                             O                         1 1 0 0 0
VHDL                                                   O                             J               J     O J               O     3 3 0 0 0
Embedded C                                             J                   O   O S         J                   O O J           M   J     4 4 1 1 0
Eagle CAD                                                                       O             O                   J                     2 1 0 0 0
Altium Designer                                                                                                         J                     0 1 0 0 0
E
m
b
e
d
d
e
d

h
w
Ultiboard       O                                     J                                                                           J     1 2 0 0 0
PCB Ontwerp                                             J                         O             J                 O J           M   J     2 4 1 0 0
PCD Ontwerp                                                                                                       O                       1 0 0 0 0
P
L
M

/

P
D
M

S
y
s
t
e
m
e
n
SmarTeam                   M O                                               J                               J                         1 2 1 0 0
I
C
T
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

I
C
T
Maple                                                   O                                                                           1 0 0 0 0
Tester Software           J                                       J O J                                                 O                     2 3 0 0 0
Embedded Tester                                                                       J                                                       0 1 0 0 0
Software ontwikkelaar     J   S S     S                     S   J     M S J M S       J     J M       J                 M     O             M       1 6 5 6 0
Web ontwikkelaar           S           J                           S J M S       J                                 J                 S M       0 4 2 4 0
Database beheerder           M           J                           M J J S                                             J             S         0 4 2 2 0
Database ontwikkelaar           S     S     J                         O M J J S       J     J                           O                 M M       2 5 3 3 0
Ontwerper S         M           J                           M O J         J                                                             1 3 2 1 0
Systeem beheerder                                                 O M J                                                 J             S         1 2 1 1 0
Analist M                                                 M                                                                           0 0 2 0 0
Embedded Software Ontwerper         S                                                             M                         O                   M         1 0 2 1 0
P
r
o
g
r
a
m
m
e
e
r
t
a
l
e
n
Ansi C           M                                       J                 J M                                             M         0 2 3 0 0
ASP                 S                                   O J S                                                           M M       1 1 2 2 0
Assembler / ASM           J                                       O                                                                 J         1 2 0 0 0
C         S M     M M         J     J   M   J   J   M   J J   J J O O J M M     O J         J     J M   O     J O J   M M J     5 15 10 1 0
C#         S       M M   J               S O     J J M M M S     J M O J J J     O   M J       J     M     J   J   J     M       3 12 9 3 0
C++ / CPP                     O       J         M           J   J   O     J O   J         J               O J O     J   O   J           6 9 1 0 0
C++ .net         S                                 J       J             J                                 J   O       O               2 4 0 1 0
Cobol           M                                                                                                                   0 0 1 0 0
Delphi         M                   J         M           M                         O                                           J     1 2 3 0 0
IT programmeur     J     S                                           J                                                               M       0 2 1 1 0
Java         M J                           J         O S M J         J   O J J       J J O           O M   O     J       J J       5 11 3 1 0
Javascript           J     M                     O           S J M S O     J     J       O   J O     J       O   O     J J     J M       6 9 3 2 0
Lisp                                                   J                                                                           0 1 0 0 0
Pascal           M           S     J   J M           J                                                                     J   J     0 5 2 1 0
Perl                                                   J                                                   M             J         0 2 1 0 0
PHP         M S                 J         O         O S J M         J                 M               O         J       M J       3 5 4 2 0
Prolog           J                                                                                       O                           1 1 0 0 0
Shellscript                             J         J           J                                                                 J         0 4 0 0 0
T-SQL                                                 J   J   S                                                                     0 2 0 1 0
VB     M           S J   M               O           J     S         O   J           M J       M                       J         2 5 4 2 0
VB.Net     M                 J                           J O   S           J M           M                           O       J       2 4 3 1 0
VBA     M                           J             J   J     S   J     O   J J J       M       M     O     O J             J       3 9 3 1 0
VBscript     J             M             J J         J           S                         M                 O                 J       1 5 2 1 0
Visual C                   J         J             J       O                 J                                                         1 4 0 0 0
Visual Java                                                     J                                             O                           1 1 0 0 0
VisualC++                     O       J         J           J                     J                         O                           2 4 0 0 0
Websphere Studio Application Developer                                                   S                                                                           0 0 0 1 0
Visual Studio     M                                 S O J       S J M S       M O   J         J M J       J     J                   M       2 7 5 3 0
OpenEdge ABL (Progress 4GL)           J                                                                                                                   0 1 0 0 0
Python                                       O         J M O M       J J   M M             O                 O     J     O J J       5 6 4 0 0
J2SE                                                   M                                                                           0 0 1 0 0
Ruby                                                   J O                                                                         1 1 0 0 0
Domino                                                                                                                     M         0 0 1 0 0
D
a
t
a
b
a
s
e
s
Access     J     J     S M   M             M O           J O   S                         J                                 M         2 4 4 2 0
DBase         M                                               M                                                           J         0 1 2 0 0
Interbase/Firebird                                       J             J J M       J                                 J                           0 5 1 0 0
MS SQL Server     M   M       M J   O             J J O J     J J M J S       M               J M         J         J             M M       2 10 8 1 0
MySQL     J   M S       M O O     J         M O       O S J M M       M   J J           M               J         J       M         4 7 8 2 0
ODBC     J                                             M J   S             O                                             M         1 2 2 1 0
Oracle                 S                                 J   J               O           M                                 M         1 2 2 1 0
Postgress                                                   M J                 O                                             M J       1 2 2 0 0
RDB                                                   M                                                                           0 0 1 0 0
IBM DB2                                                   M                                                                 M         0 0 2 0 0
MongoDB                                                 O J M                 J                                               J       1 3 1 0 0
V
e
r
s
i
e

B
e
h
e
e
r
CVS Subversion         M J                 J                   O M                                                                           1 2 2 0 0
MS Visual source safe                                                   M     S                                                                     0 0 1 1 0
Clearcase                                                   M                                                                           0 0 1 0 0
SVN (Subversion)                   M         J         J         M S J J         J   J             J               J     J   J       M M O     1 10 4 1 0
GIT                                       M           S M M J       J   J M J       J J O     J     J J       M J       M M O     2 10 7 1 0
Mercurial                                       M                                                           O                   M       1 0 2 0 0
TFS                                                   J J J         J   J             J               J                           0 7 0 0 0
M
e
t
h
o
d
e
n

/

T
o
o
l
s

/

T
e
c
h
n
i
e
k
e
n
UML RT                   M                             M   J                           J                                     M       0 2 3 0 0
Crystal reports                   J                                     S                                                           M         0 1 1 1 0
Design patterns           J                           J         J M J J         J     J                                               M       0 7 2 0 0
Frontpage       J           J   J     J                                                                                                 0 4 0 0 0
Kepware OPC     J             J     J   J                                                     M                                           0 4 1 0 0
Mathcad (documentatie en rekenmodule)                                                           O                                                                   1 0 0 0 0
Matlab         J J       J J   J             O   J J                 J     M J J   J J                 O O O   J   M O     J   O     6 14 2 0 0
Microsoft Planning (project plannings pakket)       S           M   J                                                                                                       0 1 1 1 0
Microsoft Project M     S           S   J                           M                                                           O     S         1 1 2 3 0
OO         S S     S                     S         M S J   S       M       M                         M                           0 1 4 6 0
Proto                                                                     J                                                         0 1 0 0 0
PVCS           M                                                                                                                   0 0 1 0 0
RUP S               M                                 M                                                                           0 0 2 1 0
SOA                                                   S                                               O                           1 0 0 1 0
TinyMCE                                                     J           O                                 O                           2 1 0 0 0
TMap                                                   J                                                                           0 1 0 0 0
UML S         M       M                   J         M M J J         M O                             J O     J     O       M       3 5 6 1 0
XSL                                                   M O                                                                         1 0 1 0 0
Xtreme programming                             J                                                                                         M       0 1 1 0 0
Yourdon                             M                                                                                                 0 0 1 0 0
Siemens OPC server                   J     J       J         J                                                                                   0 4 0 0 0
Ckeditor/Fckeditor                                                   M                                                                           0 0 1 0 0
MVC                                       J         M S J J M       M     J                           J                   M       0 5 4 1 0
Scrum                   M   J J   J         M     J     S J M         M O   J     O   O               J J           O J     M       4 9 5 1 0
WPF XAML                                       M             J   M                                         J                           0 2 2 0 0
IBM BPM                                                   M                                                                           0 0 1 0 0
MVVM                                       J             J J M                                         M                           0 3 2 0 0
Selenium                                                   M J                                                                         0 1 1 0 0
SonarQube                                       O           M O                                                                         2 0 1 0 0
Test driven development                                       J           J J           J                                                     J       0 5 0 0 0
Matrikon OPC                                                                                                                     O         1 0 0 0 0
jMeter                                                   M J J                                                                       0 2 1 0 0
Power BI                                                     O J                                                               J       1 2 0 0 0
Continuous Integration                                       J           M J                                                                 M       0 2 2 0 0
Continuous Delivery                                                   M M                                                                 M       0 0 3 0 0
Unit testing                                       J         J M O J         J     O                   J       J                   M       2 6 2 0 0
Integration testing                                       J           M   J                                                                       0 2 1 0 0
Gherkin                                       O                                                                                       1 0 0 0 0
Kanban                   S                   M           M O                       O                                 J               2 1 2 1 0
Simulink                     J                     J                         M   J   J J           J     O           J       O         2 7 1 0 0
JavaServerFaces                                                                       O                           J                           1 1 0 0 0
Cloud Architectuur                                                   M                                                                   J       0 1 1 0 0
Microsoft Architectuur                                                     J                                                                 M       0 1 1 0 0
Enterprise Architecture                                                   J                                                                 S J       0 2 0 1 0
I
n
t
e
r
n
e
t
AJAX           J     S                     O           S J J S       J                                 J                 J M       1 6 1 3 0
Apache           M                 J                     S J J                           J               O                 M         1 4 2 1 0
CGI                                                   J                                                                 M         0 1 1 0 0
CSS           M                 J         J           S J M S       M     J         O J               O         J       M M       2 6 5 2 0
HTML 4           S     S           J         J         O M J M S       M                 J       J       O         J       M M       2 6 5 3 0
JSP                                                   J J                                             O                 J         1 3 0 0 0
Microsoft IIS                 J                                 J J J S       J                 J                                 M M       0 6 2 1 0
SGML                                                   J                                                                           0 1 0 0 0
SOAP           J                                       S M           O                                 O                   M       2 1 2 1 0
Webservices           J                                       S M J M                                         O                   M       1 2 3 1 0
XML         M S     S                     J           S M M S       J     O         O M       J       J   O       O     M M       4 4 6 4 0
XSLT                                       O           M J                             J                                           1 2 1 0 0
WebSphere Application Server                                                   M                                                                           0 0 1 0 0
NodeJS                                                   J J                 O                                               M       1 2 1 0 0
HTML 5                                       J           M J M S       M     J         O                 O         J       M M       2 4 5 1 0
SNMP                                                   J                                                                 J         0 2 0 0 0
WCF                                                   J   J S       O                                                             1 2 0 1 0
Web API                                                   S M M J       J     O                           J                   M       1 3 3 1 0
O
p
e
r
a
t
i
n
g

s
y
s
t
e
m
s
AS400           M                                       J     M                                                                     0 1 2 0 0
Bash J         M                 J                     M J M                                         J                   M         0 4 4 0 0
Linux J         S                 J     J   J   J     J S J M J           J J J         J O     O     J O   J     J     O S J O     5 16 1 3 0
MS-DOS M   J J   S       J     M             J       J O M J   S                         M                                 S   O     2 6 4 3 0
Sun Solaris J       J M                                       M                                                                           0 2 2 0 0
Unix J         S       J               J               S J   J                                             O             M   O     2 5 1 2 0
Windows OS A S M S S S       M J   S     M       S M J J M S M M M S       J   M M M       J S M M   J     M O   J       O     S M J   J 2 9 15 10 1
N
e
t
w
e
r
k
b
e
h
e
e
r
Active Directory M                                               O   O   S                         J                                           2 1 1 1 0
ADSL M                                                     J                           J                                 M         0 2 2 0 0
Antivirus J                                                     J                           M                                 S         0 2 1 1 0
ATM M                                                                                                                             0 0 1 0 0
Citrix A                                                                                                   J                         0 1 0 0 1
LDAP M                                                 M O                                                                         1 0 2 0 0
MS Exchange Server J                                                       M                         J O                                         1 2 1 0 0
MS Windows Server A                                               O   J   M                         M O                                         2 1 2 0 1
Novell M     J                                                 M                                                                     0 1 2 0 0
PCserver                                                         M                                       J                             0 1 1 0 0
RDP S                                               M   J J M                         M             J                             0 3 3 1 0
Wifi (netwerk) S                       S                           J J M             J J       J M             J   M J             M         0 7 4 2 0
MCSE M                                                                                                                             0 0 1 0 0
ESX server                                                 O               O                 J                                           2 1 0 0 0
Routing                                                   M   J                 J                             O             M   O     2 2 2 0 0
ISA99 Cyber Security (IEC62443)                                                 O J                                                                           1 1 0 0 0
F
r
a
m
e
w
o
r
k
.NET Framework     J   S       S     J               S O       J M M M S       M   O J           M J             J                   M       2 6 6 4 0
.NET Compact     J                                 M                                                                                       0 1 1 0 0
ADO.NET                                                     M   S                                                                     0 0 1 1 0
ASP.NET                 S                     O           M M J S       J     O                           O                 J M       3 3 3 2 0
CRL (Common Runtime Library)                                                     J                                                                         0 1 0 0 0
ExtJS                                                                                                                       M       0 0 1 0 0
jQuery                                       O           M J J S             O                   O       O         J         M       4 3 2 1 0
Spring framework                                                   M M                                             J                           0 1 2 0 0
Hibernate framework                                                   M M                 O                           O                   M       2 0 3 0 0
Entity framework                                       O           J M J         J                                                     M       1 3 2 0 0
Apache Wicket                                                   J                                                                           0 1 0 0 0
CodeIgniter framework                                                   J                                                                           0 1 0 0 0
Titanium                                                       J                                                                       0 1 0 0 0
Phonegap                                                     O J                                           J                   J       1 3 0 0 0
Unity 3D Framework                                                                 J                   O                                         1 1 0 0 0
Node.js                                                   J J J         J     O           J                                 J J       1 7 0 0 0
AngularJS                                                   J J J         J     O                                               M       1 4 1 0 0
Yii Framework                                                   M                                                                           0 0 1 0 0
Prism                                                         J                                         O                           1 1 0 0 0
Telerik Framework                                                     O                                             J                           1 1 0 0 0
Symfony                                                   J   M                                                                       0 1 1 0 0
Doctrine ORM                                                       M                                                                       0 0 1 0 0
Twig                                                   J O M                                                                       1 1 1 0 0
Composer                                                     J J                                                             J         0 3 0 0 0
Laravel                                                   J O                                                                         1 1 0 0 0
MyBatis                                       J                                                           J                           0 2 0 0 0
Primefaces                                       J                                                           J                           0 2 0 0 0
VisiWin                                                                                                   J                           0 1 0 0 0
Spring Boot                                                     J                                                                         0 1 0 0 0
.NET Core                                                     J                                                                         0 1 0 0 0
C
R
M

s
o
f
t
w
a
r
e
Accountview                                                                                                                     S         0 0 0 1 0
Cognos J                                                                                                                             0 1 0 0 0
CompanyConstructor M                                                   J                                                                         0 1 1 0 0
Exact                   J                                                               J                                           0 2 0 0 0
Navision                   J                                                                                                           0 1 0 0 0
SAP J                 J                                 O                                     J           O                   J   2 4 0 0 0
Afas Profit                                                   J O                                           M                     J       1 2 1 0 0
Baan                                                                                                                 M   S   M     0 0 2 1 0
D
M
S
/
C
M
S
Sharepoint J       J                                         J                               J     J                                     0 5 0 0 0
Sitecore                                                     O                                                                 J       1 1 0 0 0
Magnolia                                                   J J                                                                         0 2 0 0 0
Kirby                                                     J                                                                         0 1 0 0 0
Magento                                                   J J                                                                         0 2 0 0 0
Wordpress                   J                               J   J                                                             S         0 3 0 1 0
Drupal                                                   O J                                                                         1 1 0 0 0
C
l
o
u
d

s
e
r
v
i
c
e
s
Microsoft Azure                                                   J M                 O           J                                   J       1 3 1 0 0
Amazon AWS                                                   M J J                                                             J         0 3 1 0 0
Visual Studio Team Services                                                     J                                                                 J       0 2 0 0 0
I
n
d
u
s
t
r
i
e
e
l
e

a
u
t
o
m
a
t
i
s
i
e
r
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

I
A
IA programmeur PLC   A S   S     S   A   J S   S S S S S   S M M S S         M M J O   M J M M J J J M     S S S J     J J M M J J M   J   J J J 1 15 11 15 2
IA programmeur SCADA   M M   S     M   A     M   M S   J M   J M J S M         M J J     J J M M O J J M     S M S J     J J   J   O M   J   J     2 15 14 5 1
P
L
C
Modsoft                                     M                     O                                                                   1 0 1 0 0
ABB DOX 10   J                                                                                                                           0 1 0 0 0
ABB Sattcon 200   J     M                                                                                                                     0 1 1 0 0
Allen Bradley (RSLogix 5000)     A             S O   M M J     M M   J   M S             J     O           J J     M S J J J O     J   M J   J             3 11 7 3 1
Allen Bradley CLX     A                     M J                 S                 O                                                             1 1 1 1 1
Allen Bradley FlexLogix     J                                                                       O                                                 1 1 0 0 0
Allen Bradley Micrologix                   J                     J   J S                                         M                                     0 3 1 1 0
Allen Bradley PLC5     M             S         J                 S                                                                               0 1 1 2 0
Allen Bradley SLC     M                       J                 S                                                 M                             0 1 2 1 0
B&R Automation Studio               M   M     O   J J J       O     M         J   J J J J   J J M M         O   M           J M J J J               3 14 7 0 0
Beckhoff PLC               M   J O J         J   J           M                   M J         J                       J M                   1 7 4 0 0
Beckhoff Twincat 2 (softplc)   J               M             J   J       J J M                                                                             0 5 2 0 0
GE Fanuc                   J                                                                             J                             0 2 0 0 0
Hima (PLC)                                                                                                 M                             0 0 1 0 0
Hitachi         M         J                                                               J                                           0 2 1 0 0
Nyquist P8                             J                                                                                                 0 1 0 0 0
Invensys                                                                                                 J                       J     0 2 0 0 0
Keyence PLC                   J                           J                                                                               0 2 0 0 0
Mitsubishi A     J                       M                                                                                                 0 1 1 0 0
Mitsubishi FX     J S           J   J     M                               M                                                                 0 3 2 1 0
Mitsubishi GX developer   J   S           J         M J     O                       M                     M     J                                 J   1 5 3 1 0
Mitsubishi Medoc                   J         J                                                                                                 0 2 0 0 0
Mitsubishi Melsec       S           J         J                 J                                                                               0 3 0 1 0
Mitsubishi System-Q     J         M             M       M                                                                                         0 1 3 0 0
Modicon     M             J   J                                   O                                                                   1 2 1 0 0
Moeller                   J     J                                                         M                                           0 2 1 0 0
Omron         M     S             J J J J                       O           O               O S                 J                   3 5 1 2 0
Philips P8                   J         J     M                                                                                           0 2 1 0 0
Phoenix                   J                                       M                                                       O           1 1 1 0 0
PLC general Allen Bradley     A             S   J   M J       J       M S                 O O         O         M S J     M   J     M                   3 5 5 3 1
PLC general Mitsubishi   J J             M         M       J         J                                                                               0 4 2 0 0
PLC general Schneider Electric/Modicon/Telemecanique   J J                 J J           J         J                       J                                                       0 7 0 0 0
PLC general Siemens   A S             S   J S M S M   S S   S   M M S           J J O O M J     J     M     S J S       M   J M         J         2 8 8 10 1
Schneider Electric Concept   M J                               S                     O                                                         S         1 1 1 2 0
Schneider Electric PL7     J         J               J                           O                                         O                         2 3 0 0 0
Schneider Electric Quantum   M J                               M                                 J                                             S         0 2 2 1 0
Schneider Electric Telemecanique Premium PLC     J                                         J                                                                               0 2 0 0 0
Selectron PLC                                                                                                               O               1 0 0 0 0
Siemens Graph   J               A     J   M                 M                     J     M       M         M                                 0 3 5 0 1
Siemens Logo   J               M   J J   J   S M J   J     J           O J                     J                   O             S         2 9 2 2 0
Siemens S5   M M   S         S         J J   M M         J                       J           J                                           0 5 4 2 0
Siemens S5 F-systemen                                     J                                                                                         0 1 0 0 0
Siemens S7   A S S S   S     A J J S M S M S S A   M J M S S         O M J   O M J M M J J   M   J S   S   M   J J J M J   M J J     J   2 15 12 12 3
Siemens S7 H-systemen     M                               J                                                           M                             0 1 2 0 0
Siemens S7-200   M M             S         J     M       J J J                             J     M                 J         J               0 7 4 1 0
Siemens Siwarex (weging)   J               A     M M J   J M           M                           J       J     M                 M                   0 5 6 0 1
Twinsoft                       J                                   M                                                                   0 1 1 0 0
Unitronics                               J J                                           O                                                 1 2 0 0 0
WAGO PLC                   M     M                                       O           O                         O                       3 0 2 0 0
Mitsubishi GX-IEC developer   J J J           J         M       M                       M                     M                                       J   0 5 4 0 0
Schneider Electric Unity                         J     J J   J         J           O           J         J                   O               S         2 7 0 1 0
Siemens S7-1200     M             A O   S M M   M M     S J M M J         O     O   J O M   J     M     J   S J     O J J M J                 5 9 10 3 1
SIGMATEK PLC                                                                             J                 J                               0 2 0 0 0
Bosch Rexroth - IndraWorks                   J                                                                     S                                     0 1 0 1 0
Siemens S7-1500     S             A O J S M M M M S M   S J M M J           M   O O M O J   J J J M     J   S J     M J J M J J               4 13 12 5 1
Siemens TIA Portal     S             A M   S M M M S S M   S J M M M         O M J O O M O M M J J J M   J M J S J     M J J M J J M J J     J J 4 16 17 6 1
Codesys V2                   J     J         J   J     J J           O     O           J J   M     S                 M   O M             3 8 3 1 0
Beckhoff Twincat 3 (softplc)                   M O                         J                     M J         J                       J M                   1 4 3 0 0
Modicon M580                                 J                                                                                             0 1 0 0 0
Codesys V3                   J                           M                                         S       J         M   O     J         1 3 2 1 0
ABB AC500 - Automation Builder                                                                                         S                                     0 0 0 1 0
Lasal Class 2                                                                                               J                               0 1 0 0 0
H
M
I
/
S
C
A
D
A
Schneider Electric Citect               J   J           J               J                       J         J                                             0 6 0 0 0
Allen Bradley PanelView     J             S J     M                 M S                                       J S                 M                   0 3 3 3 0
Allen Bradley RSView     M             S     J           J   O     S                                       J S                                     1 3 1 3 0
B&R Visual Components                   J         J J               J                 J J   J J J J         O   M           O M J                   2 11 2 0 0
Beijer panels                                     M                                                                                         0 0 1 0 0
Cimplicity     M             J             J                                                                                             0 2 1 0 0
Exor HMI                   S             M                         O                                                                   1 0 1 1 0
FactoryLink     J             J                           J                                                                               0 3 0 0 0
FactoryView Studio ME (SCADA)     M             J                         M S                               J J     J S                                     0 4 2 2 0
Fix32   J                                 M                                                       M                                 0 1 2 0 0
IFix   J S             J             J   M         J                                             S                                 0 4 1 2 0
Wonderware Intouch   M M                               M         J O             J                             S                                 1 2 3 1 0
Lauer HMI                   M                                                                                                           0 0 1 0 0
Lauer Panel PC                   M                                                                                                 J         0 1 1 0 0
Mitsubishi E-terminal                             M                               J                                                                 0 1 1 0 0
Mitsubishi GOT                             M J     J                       J                                                             J   0 4 1 0 0
Proface   J               M         J               J M                                                           M     J             0 4 3 0 0
Schneider Electric Magelis                                 J                                                                                             0 1 0 0 0
Siemens Protool   S M J           S         J   S M S         M                                         M                                     0 2 4 4 0
Siemens WinCC SCADA   M M   S   S J   S     M     J J J J   M J     J           J     J M O M J J J J M       J S J     J       J   J   O         2 18 7 4 0
Siemens WinCC flex / Panel   S M   S     M   S     S   M M S M S   M J J S M           J     J M O   M       M     S   S       J J J M J J M J           1 10 12 9 0
Stahl                                     J                                                                                         0 1 0 0 0
UniOP                   S             J                         M                                                                   0 1 1 1 0
Wizcon         M               J                                                                                                     0 1 1 0 0
Wonderware Archestra                                     J         J M             J                             M                   J             0 4 2 0 0
BoschRexroth Mobile Panel                   J                                                                                                           0 1 0 0 0
FactoryView Studio SE (SCADA)     M                                         J                                                                               0 1 1 0 0
Allen Bradley Factory Talk     M             S O   J         J J   J   M M             J                   J     J S           O     M J                 2 8 4 2 0
Eaton Galileo                                 J                                                 M                                           0 1 1 0 0
Schneider Electric Unity Pro                                                                       J         J                   O               S         1 2 0 1 0
CX-Designer (HMI Omron)                               J                                                         M                                     0 1 1 0 0
ViSpro                                                               J       J                                                       0 2 0 0 0
COPA-DATA Zenon                                                                           M                                                   0 0 1 0 0
B&R Mapp View                                         O     J                 J J     J J O             J             J                     2 7 0 0 0
Lasal Screen Modeless                                                                                               J                               0 1 0 0 0
D
C
S
ABB industrial IT (DCS)                                                                         M                                                     0 0 1 0 0
Foxboro DCS                                                                                                                         J     0 1 0 0 0
Siemens PCS7   J                   J J           O         J           O                                                                   2 4 0 0 0
Yokogawa DCS                                     O                                                                                         1 0 0 0 0
Emerson DetaV                                     J                                                                                         0 1 0 0 0
ABB System 800xA                       J                       J                         M                                                     0 2 1 0 0
Siemens Teleperm                                     O                                                                                         1 0 0 0 0
S
e
r
v
o
Allen Bradley Servos     M             J     J   J                               J               O         J   J               M                   1 6 2 0 0
Control Technics                             J       J                                                                                         0 2 0 0 0
Lenze   M               J         J     J     J                         J       J O               S       J                         1 7 1 1 0
Mitsubishi Motion                   O         J                                                                                                 1 1 0 0 0
Mitsubishi MR-J2-super                             J                                                                                                 0 1 0 0 0
SEW   J               M     M   J J   J J   M       J           J       O     J                                                   1 8 3 0 0
Yaskawa   M               M                                                                                                           0 0 2 0 0
Bosch Rexroth - Indramat servo                   J                                                                     M                 M                   0 1 2 0 0
Siemens Servo     M             S         J     J J   O                           O       J           J                       J             2 6 1 1 0
Beckhoff Servo                                                 J                   M                                     M                   0 1 2 0 0
Sigmatek Servos                                                                             J                 J                               0 2 0 0 0
Festo Servo                             M               J                                     J                                           0 2 1 0 0
B&R Servo/Motion                                                                         J   J       O     J     J       M J M                 1 5 2 0 0
B
U
S
Allen Bradley DataHighway                             J                 J                                                                               0 2 0 0 0
ASI Bus   M J         M   S         J   M             J J                   J                   J   S       J     J                   0 8 3 2 0
CANbus                   J         J       J J                 M           J       O     J       O M       O J   J     J             3 9 2 0 0
CC-link                             J       M                   S                                                                     0 1 1 1 0
ControlNet     J         J                     J         J                                                                               0 4 0 0 0
DeviceNet     M         J   S                 J         J                     O O                                                       2 3 1 1 0
H1                                     M                                                                                         0 0 1 0 0
Industrial Ethernet   M J             S     S M M     M M   S   J J M       S O J         J           M   J J   S       J O       J M   M         2 9 9 5 0
Interbus                                               M                                                                               0 0 1 0 0
Modbus     J             M     J       J   M   J   J J           J   J       J M       J M O               O J   J         S         2 12 4 1 0
Profibus DP   S M         M   S   J S M S   M S S   M   J M M           J       M O M M   J   M     M   S       J J   M     J         J   1 8 13 7 0
Profibus PA   J M         J   M   J             J                                 O J               J                                     1 6 2 0 0
Profinet     M         M   S J J S M S   M M S   S   J J M         O J       M J M M O J   M     M   S       J O J M J J M   J     J   3 13 13 6 0
Siemens Industrial Ethernet   M J             S     M   M     M S   S                   J       M J   M       M                 J J                       0 5 7 3 0
EtherCat                   S   J                         J                   J O         O                       J                     2 4 0 1 0
F
r
e
q
u
e
n
t
i
e

O
m
v
o
r
m
e
r
s
ABB FREQ   M J             J   M           J                       O                                 M                                 1 3 3 0 0
Allen Bradley PowerFlex FREQ     S             M   M   M J     J J       J M             J               J         J S J               M J                 0 9 5 2 0
Control Techniques FREQ     J                 M J   J                             O                         O               O                         3 3 1 0 0
Danfoss FREQ   M M S           J   M M M J   M M J   J   J M J         O           J   J       J     M   S             M                   1 9 10 2 0
Emotron FREQ                                                           O                         O                                         2 0 0 0 0
Lenze FREQ   M               M               J J   J                   J     J         J         J   J S       J     M J                 0 10 3 1 0
Mitsubishi FREQ       S           J         J       M                     O                                                               J   1 3 1 1 0
Nord FREQ     J                           J             J                         M                                                     0 3 1 0 0
SEW FREQ   M M             M     S   J     M M   M   J J             J       O             J                                           1 5 6 1 0
Siemens FREQ   M M S           M     S J M   M M M   O   J J J           J       O   M           O   M                 M J   M             3 6 11 2 0
Yakskawa Freq. Drive FREQ                   S                         J                                         J M                 M         J         0 3 2 1 0
Telemecanique FREQ                   M   M                       M                                                                               0 0 3 0 0
Bonfiglioli Vectron FREQ     J                                                                                               O                         1 1 0 0 0
Schneider Electric Altivar                       M         J           J J           O J                   J         J                         S         1 6 1 1 0
V
i
s
i
o
n
/
B
a
r
c
o
d
e
/
R
F
I
D
Cognex Insight                   S         J           J               M           J                   M                 M                   0 3 3 1 0
Neurocheck   J                                                                                                                           0 1 0 0 0
Cognex barcode ID                   S     M                               S           O                               J                         1 1 1 2 0
M
E
S
/
E
R
P
/
B
a
t
c
h
Siemens Batch                   J                                                                                                           0 1 0 0 0
ERP M                 J                                 J                                                               S         0 2 1 1 0
MES                   J                             M                     J                                                       0 2 1 0 0
MA-MMA   J S             J                                                                                                           0 2 0 1 0
Wonderware Inbatch   J                                 J                                                                                         0 2 0 0 0
OEE                   S                 J                           J     J           M       O                                   1 3 1 1 0
Odoo (OpenERP)                                                                                                                     M         0 0 1 0 0
Compiere ERP                                                                                                                     M         0 0 1 0 0
R
o
b
o
t
s
GE Fanuc robotics                   J                                               O O                     J                   O               3 2 0 0 0
Yamaha robotics                   J                                                                                                           0 1 0 0 0
Mitsubishi Robot                   J                                                                                                           0 1 0 0 0
ABB Robot                   J     O   J   O J                               O J J   J     O                         J   O   O J       J 6 9 0 0 0
Motoman Robot                   J                                                 O                                         O               2 1 0 0 0
Harms en Wende Lasbesturing                   M                                                 J                                                         0 1 1 0 0
Kuka Robot                   J         J                                                                                 O               1 2 0 0 0
Elau Robot                                                                                         M                                     0 0 1 0 0
ABI/KEBA Motion Delta Robots                                                                                         S                 M                   0 0 1 1 0
ABB RAPID                   M                                                                                               O J         1 1 1 0 0
P
r
o
g
r
a
m
m
e
e
r

o
m
g
e
v
i
n
g
Lamtec branderbesturing   J               J                                                                                                           0 2 0 0 0
J2EE                                                   M                                                                           0 0 1 0 0
LabView   J                 O J         M         J   J           O O J       J J     J                     O   J                     4 9 1 0 0
S
a
f
e
t
y
Allen Bradley CLX Safety     S             M                           J                             O         J M J                 J                 1 4 2 1 0
Siemens S7 safety   J S             A     S M M   M       M       O           J       J     M J J   J         M   M   J     M J J J             1 10 8 2 1
Pilz PSS4000     J             J             J J J                                                                                         0 5 0 0 0
Pilz PNOZMulti safety PLC                   S   J   J M   J J M   J   J J J           J       J                   S                 M                   0 10 3 2 0
B&R Safety                                                                   J     J   J       O     J             J                     1 5 0 0 0
Lasal Safety Designer                                                                                               J                               0 1 0 0 0
Sick Flexisoft                                                                                                           M                   0 0 1 0 0
P
r
o
g
r
a
m
m
e
e
r
t
a
l
e
n

I
A
STL     M             A J   J           S   J M                 J             M   J         M             J   M         J         0 7 5 1 1
SCL     M             A J   M           S   M M                 M         J   M M J         J             J   M       J M     J   0 7 9 1 1
Structure Text     M             A J   M           S   M                   M         J   M M J         S S           J M M       J M   O     1 5 9 3 1
FBD     M             A J   S           S   S M                 M         O   M   J         M J           J J M       J S   O J   2 7 6 4 1
LAD     S             A J   S O         S   S M                 M         J   M J J         S J           M J M       J M   O J   2 8 6 5 1
M
o
n
t
a
g
e

/

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

M
o
n
t
a
g
e
TD werkzaamheden E     M A           S               M     J   J               M                 J       S M           J                     J   0 5 4 2 1
TD werkzaamheden W     M A           S                         J               M                 O       S             J                         1 2 2 2 1
E
l
e
c
t
r
o

-

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g
Databekabeling                   M   M         M                                               J   O S   J                     M   S   O     2 2 4 2 0
Gereedschapkeuring                                                                                     O                 J                       1 1 0 0 0
Paneelbouw     J A           J   S J M     J J     J   J             J M               O       J S M O     M     M   M     M   S         2 9 7 3 1
Sterkstroom installaties       A           S   M                                                         J   O               O           M   A         2 1 2 1 2
Veldmontage     J A           S   M         J       J   J               S                   J   J S M O           J   M     M       O     2 7 4 3 1
NEN3140 VP     J             S   M     J S   J     J                 J                             M O     M   J J J M     J             1 9 4 2 0
W
T
B

-

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g
Assemblage mechanisch     M             S                         J               M       M       O O       S             S     M                   2 1 4 3 0
Bankwerken     J                   J                   J                       M         O       S             M J   J                   1 5 2 1 0
Hydrauliek                   J               J         J               S       J                 S             O J   J                   1 6 0 2 0
Lassen Elektrode                         J                   J                       J                               J J       O               1 5 0 0 0
Lassen MIG/MAG                         J                   J                       J       O O                     M O       O               4 3 1 0 0
Lassen TIG                         J                   J                       J       O O                     J O                       3 4 0 0 0
Pneumatiek     M A           S               J         J               M       M       O O       S             J J   M   O               3 4 4 2 1
Verspaning     J             J                         J                       J       O O                     M     M   O               3 4 2 0 0
CNC                                                                     J                               O O       J               2 2 0 0 0
Robotlassen                   J                                                                                                           0 1 0 0 0
K
o
e
l
Montage koeltechniek                                             J                                                                   M             0 1 1 0 0
Service koeltechniek                                             J                                                                   J             0 2 0 0 0
L
a
s
e
r

t
e
c
h
Sunx Laser marker                             J                                                                                                 0 1 0 0 0
C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
Trainer S M M             S J M             O         J J M             J   J J               J O               J     O     M         3 8 5 2 0
Interim manager S     A           J                                                                                                 S         0 1 0 2 1
Projectmanager/leider S M M A           S O               J         J J               J                       J                           S         1 5 2 3 1
Adviseur S     A           S   A             J             J                   J                 J J     J                             0 6 0 2 2
Business consultant S M                                             J M                                                                 S         0 1 2 2 0
M
e
t
h
o
d
i
e
k
e
n
ASL M                                                 S                                                                           0 0 1 1 0
BisL M                                                 M                                                                           0 0 2 0 0
ITIL (inrichting ICT organisatie) S                                                 M                               J                                 M         0 1 2 1 0
Lean Manufacturing M                 S                                                 J O                             O         O               3 1 1 1 0
Prince 2 M                                               O M   J         J                       J               O                     2 3 2 0 0
Process Engineering       A           M J J                                                                 S                     O               1 2 1 1 1
S88   M M             M M M M   J     M S   J J M J J         O J J   O J J     J J J J   J S J   J J   O J J J   J M   O   J     4 22 9 2 0
ISA-95                   J               M                                   J                                                   O   1 2 1 0 0
Gamp     J             J                 M           J         O   J                   M                       J                   1 5 2 0 0
V-Model     M             S J   M   M       S   J       M S               O J J     J J J       S J   J J   J J J J     J M     O     2 15 5 4 0
Information security (ISO 27002)                                                   S                                                                           0 0 0 1 0
IEC101 (IEC 60870-5-101)                                                                                                       J                       0 1 0 0 0
IEC104 (IEC 60870-5-104)                                                                                                       J                       0 1 0 0 0
ICCP Tase2                                                                                                       J                       0 1 0 0 0
IEC 81346                       M                                                                         M                             0 0 2 0 0
ISA-88     M                   M       O   S     J                         J J M   J           S J   J J         J       J J     O J 2 11 3 2 0
O=Stage 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 14 2 2 1 0 0 2 0 6 13 10 0 0 0 16 5 21 0 0 29 1 0 15 18 14 29 0 0 26 12 6 0 21 3 1 7 0 0 7 24 21 24 4 0 0 36 0 5 4 0 19 2 0
J=Junior (0-2 jaar) 9 22 39 6 3 13 0 6 1 73 14 34 23 3 60 13 25 23 33 25 18 22 45 44 23 46 61 43 7 5 27 18 34 8 39 56 19 10 27 23 32 36 17 14 12 31 4 15 23 24 27 39 32 16 34 14 14 10 31 19 13 14 7
M=Medior (3-4 jaar) 15 21 46 0 12 13 0 8 5 42 2 22 15 20 24 6 11 23 23 10 10 6 12 17 18 56 18 22 16 5 19 0 12 0 20 8 19 17 3 0 0 41 2 3 21 4 7 0 13 6 8 4 5 44 2 0 16 1 41 41 1 0 0
S=Senior (5- jaar) 11 4 11 11 14 13 2 2 12 42 0 8 17 2 5 3 6 6 17 6 10 0 0 13 4 26 0 0 36 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 9 25 2 18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0
A=Adviseur 3 3 3 17 0 0 0 0 0 14 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0