De MA-IT kennis matrix
De onderstaande matrix geeft de beschikbare kennis-en-kunde weer binnen MA-IT. Door op het profielnummer van de medewerker te klikken kunt u het profiel van de medewerker bekijken. Wilt u meer informatie over de medewerker, dan kunt u contact opnemen met contact@ma-it.nl of u belt met ons op 0570 51 00 11.


O=Opleiding
J=Junior
M=Medior
S=Senior
A=Adviseur
R
0
0
2
4
1
2
R
0
0
0
1
2
4
R
0
0
3
0
6
1
R
0
0
4
9
5
1
R
0
0
4
9
2
4
R
0
0
5
0
1
7
R
0
0
3
8
1
1
R
0
0
5
1
1
1
R
0
0
5
8
1
6
R
0
0
6
5
9
0
R
0
1
5
1
9
9
R
0
1
0
8
9
7
R
0
1
6
5
5
3
R
0
1
6
6
1
5
R
0
0
8
9
7
2
R
0
1
6
6
4
5
R
0
1
5
5
7
3
R
0
0
3
9
8
8
R
0
1
6
5
5
4
R
0
1
6
1
6
6
R
0
1
6
7
4
2
R
0
1
6
6
6
1
R
0
1
5
7
7
7
R
0
1
6
0
8
3
R
0
1
0
5
8
2
R
0
1
1
3
0
2
R
0
0
3
9
8
7
R
0
1
5
3
8
0
R
0
1
5
2
6
9
R
0
1
2
3
6
9
R
0
0
7
2
9
3
R
0
1
1
7
7
5
R
0
1
4
0
1
2
R
0
1
3
5
1
5
R
0
1
1
4
4
5
R
0
1
4
0
1
1
R
0
1
4
2
8
2
R
0
1
4
0
7
8
R
0
1
4
8
2
6
R
0
1
5
0
5
5
R
0
1
5
0
3
3
R
0
1
5
5
3
1
R
0
1
5
0
7
2
R
0
1
5
1
2
6
R
0
1
5
1
1
6
R
0
1
5
2
2
7
R
0
1
5
2
9
7
R
0
1
5
4
7
9
R
0
0
9
7
5
8
R
0
1
5
1
1
8
R
0
0
2
7
8
6
R
0
1
5
5
3
0
R
0
1
1
6
2
5
R
0
1
1
3
5
1
R
0
1
3
0
7
2
R
0
1
3
5
5
9
R
0
1
3
5
2
5
R
0
1
1
7
9
5
R
0
1
4
6
4
2
R
0
1
5
4
4
1
R
0
1
5
3
1
4
R
0
1
6
0
7
7
R
0
1
6
1
2
2
R
0
1
6
1
4
8
R
0
1
6
1
5
1
R
0
1
6
2
5
0
R
0
1
6
3
5
7
O J M S A
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
Hardware Engineering E       A           J   A       S M                 M                           O     O       M           S                 S           2 1 3 3 2
Tekenaar E - Industrieel       A           J   A       M                   M                                         S                 J       O       O       2 2 2 1 2
Tekenaar WTB     O J                                 O                                           O             J         J         O           J   4 4 0 0 0
Embedded Elektronica Ontwerp       O                                   J               J                   J             O           J     O               O       4 4 0 0 0
Tekenaar E - Utiliteit       A               S                           J                                         J                                         0 2 0 1 1
Mechanical Engineer                                         O                                           O                               J O O             4 1 0 0 0
Design Engineer                       J                                             O                                                     S           1 1 0 1 0
Product Engineer                       J                                               M       J                               O       O   S           2 2 1 1 0
Project Engineer                   S   M       M   M                 S                 M         M           J     M         M O           S         O 2 1 7 3 0
Constructeur                   J                                                                                                                 J 0 2 0 0 0
Manager Engineering                   J                                                                                                       S           0 1 0 1 0
Sales Engineer                   J                                                                                                       S           0 1 0 1 0
R&D Engineer                   M                                 J                 M       M     O       J     O     J             O   S   O     O 5 3 3 1 0
E
l
e
c
t
r
o

-

E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
AutoCAD E       S               S       M                   M       J                               J M                   J     O       O       2 3 3 2 0
Caddy ++       O               J                                                                                 J                             1 2 0 0 0
Elcad       O                                                                                                                               1 0 0 0 0
Eplan       A           M O A O     M S             J                                             S           A     J               O     J 3 3 2 2 3
Eplan 5x       A           M   M                                                                     J           M                             0 1 3 0 1
Eplan P8       A           J   A       M S                                                         J S           A     J                       0 3 1 2 3
Intelec       O               M                                                                     J                                         1 1 1 0 0
Stabicad                                                                                           J                                           0 1 0 0 0
Machineveiligheid normen                   M   M       M M                                                 J J       J           J             J               0 5 4 0 0
Servoregelingen                   M           S   M                                                             M                                     0 0 3 1 0
RITherm                       S       J M                                                           J                                         0 2 1 1 0
Phoenix Clip Project                       S         J                                                           J           M                             0 2 1 1 0
Eplan Fluid                   J                                                                                                                   0 1 0 0 0
Festo Fluid Draw                   J                                                                   O                                               1 1 0 0 0
Pilz PAScal Safety Calculator                   M   S                                   J                                                                           0 1 1 1 0
SISTEMA                       M       M                     O                               J       M                                         1 1 3 0 0
Phoenix Project Plus                   J                                                                                                                   0 1 0 0 0
SEE Electrical                               J                                                                         J                 M           0 2 1 0 0
Engineeringsbase                       M J     S                                                                                                       0 1 1 1 0
SET Siemens                               M                                                                                                       0 0 1 0 0
ABB FSDT                               J                                                                                                       0 1 0 0 0
I
n
s
t
a
l
l
a
t
i
e
AutoCAD       A               S                           M       J         J           J     O   J J                 J J     O   M   J       2 8 2 1 1
Dailux                       M                                                                                                               0 0 1 0 0
W
T
B

-

e
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
AutoCAD 2D     M O                                                   J         O                       M                   J     O   J           3 3 2 0 0
Inventor 3D                                         J                           O                     J O     J                   O             J 3 4 0 0 0
SolidEdge                                         J                                                                   O                         1 1 0 0 0
SolidWorks                   J O   O               J O               J         J   J           J                       M M     J O J         J O 5 9 2 0 0
AutoCAD 3D                                                               J                                                 O     O               2 1 0 0 0
Unigraphics                                                                                                                     J                 0 1 0 0 0
NX                                         M                                                                                             0 0 1 0 0
Tekla Structures 3D staal                                                               J                                                                       0 1 0 0 0
Dynamic Simulation and Stress Analsis (FEM)                                                                                     O                                                 1 0 0 0 0
Ansys                                                                                     O                                                 1 0 0 0 0
Fusion 360                                                                                             O               J                       O 2 1 0 0 0
E
m
b
e
d
d
e
d
Mplab                                                       J                                                     O                         1 1 0 0 0
VHDL                                           O                   O                         J               J     O J             O       4 3 0 0 0
Embedded C                                         O O               J               O   S         J                   O O J         M   J       5 4 1 1 0
Eagle CAD                         O                 O                                   O             O                   J       O             5 1 0 0 0
Altium Designer                         O                                                                   J                   J                     1 2 0 0 0
E
m
b
e
d
d
e
d

h
w
Ultiboard       O                                                   J                                                                   J       1 2 0 0 0
PCB Ontwerp                         J                 J               J                 O O             J                 O J       O M   J       4 6 1 0 0
PCD Ontwerp                                                                                             J                 O                       1 1 0 0 0
P
L
M

/

P
D
M

S
y
s
t
e
m
e
n
SmarTeam                   M O                                                                                       J                         1 1 1 0 0
I
C
T
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

I
C
T
Maple                                                               O                                                                       1 0 0 0 0
Tester Software           J                                                   J O J                               J             O                     2 4 0 0 0
Embedded Tester                                           O                                   J                                                       1 1 0 0 0
Software ontwikkelaar     J   S S     S             M     S                 S     M S J M       J   J M       M         M       M     O           M       J 1 5 8 6 0
Web ontwikkelaar           S           J                                       S J M       J                               J               S M         0 4 2 3 0
Database beheerder           M           J             M                         M J J                                           J           S           0 4 3 1 0
Database ontwikkelaar           S     S     J             S                       O M J J       J   J                           O               M M         2 5 3 3 0
Ontwerper S         M           J                                       M O J       J                                                           1 3 2 1 0
Systeem beheerder                                                             O M J                                             M           S         J 1 2 2 1 0
Analist M                                                             M                                                                       0 0 2 0 0
Embedded Software Ontwerper         S                     J           J                                   M                         O                 M         O 2 2 2 1 0
P
r
o
g
r
a
m
m
e
e
r
t
a
l
e
n
Ansi C           M                                                   J               M                   J                       M   O       1 2 3 0 0
ASP                 S                   J                           O J       J                                               M M         1 3 2 1 0
Assembler / ASM           J                                                   O                         O                                 J           2 2 0 0 0
C         S M     M M     O         J     M J       J   M       M   J   J J O O M M     O J   J     J     J O   O     J O   M M J     J 7 13 10 1 0
C#         S       M M   J       J     J                 S O J J M M M     J M O M J     O   M J       J     M   J J   J       M       J 3 13 10 2 0
C++ / CPP                     O   O     J   J     O O           M       J   J O     J O M         J               O J O     J   O J J         J 9 11 2 0 0
C++ .net         S                                                     J           J                 J             J   O       O   J           2 5 0 1 0
Cobol           M                                                                                                                           0 0 1 0 0
Cosmos                               J                                                                                                       0 1 0 0 0
Delphi         M                         J                   M       M                     O                                         J       1 2 3 0 0
IT programmeur     J     S                                                       J                                                         M         0 2 1 1 0
Java         M J                         J         J       J     O S M J       J   J J       J J O           O M         J     J J         3 13 3 1 0
Javascript           J     M                   S                 O       S J M O     J   J       O   J O     J       O   O     J J   J M       J 6 10 3 2 0
Lisp                                                               J                                                                       0 1 0 0 0
Pascal           M                   J   J             J M                                                                       M   J       0 4 3 0 0
Perl                                                               J                                               M           J           0 2 1 0 0
PHP         M S                       J S                 O     O S J M       J               M               O         J     M J         3 5 4 3 0
Prolog           J                                                                                               O                           1 1 0 0 0
Shellscript                                   J                   J       J                                                           J           0 4 0 0 0
T-SQL                                                             J   J                                                                     0 2 0 0 0
VB     M           S J   M                 O           J O       J             O J         O M J       M                     J           4 6 4 1 0
VB.Net     M                 J                             J         J O             M           M J                         O     J         2 5 3 0 0
VBA     M                 J                 O       J   M         J       J     O J J J     O M       M M   O     O J         J J         5 10 5 0 0
VBscript     J             M   J                         J J M     J                             O M                 J               J         1 7 3 0 0
Visual C                   J               J                           O                                                                       1 2 0 0 0
Visual Java                                                                 J                                         O                           1 1 0 0 0
VisualC++                     O         J   J                   J       J                 J                         O               J           2 6 0 0 0
Websphere Studio Application Developer                                                               S                                                                       0 0 0 1 0
Visual Studio     M                   O     J     J                 S O     S J M       M O J         O M J     J J     M                 M         4 7 6 2 0
OpenEdge ABL (Progress 4GL)           J                                                                                                                           0 1 0 0 0
Python                               J         M J           O     J M O M     J J   M       O     O         J       O     J   O J J       J 6 10 4 0 0
J2SE                                                               M                                                                       0 0 1 0 0
Ruby                                                               J O                                                                     1 1 0 0 0
Domino                                                                                                                           M           0 0 1 0 0
D
a
t
a
b
a
s
e
s
Access     J     J     S M   M             J               M O       J O                         J                               M         J 2 6 4 1 0
DBase         M                                         J                                                                       J           0 2 1 0 0
Interbase/Firebird                                                       J         J J       J                               J                           0 5 0 0 0
MS SQL Server     M   M       M J   O             J               J M O   J M M J       M             J M       J J     J   J           S M O     J 3 11 9 1 0
MySQL     J   M S       M O O           J S                 M O   O S J M       M   J           M       O       J         J     M           5 6 7 3 0
ODBC     J                                                         M J             O                                           M           1 2 2 0 0
Oracle                 S                                             J   J           O           M                               M           1 2 2 1 0
Postgress                                         J                     M J             O                                           M J         1 3 2 0 0
RDB                                                               M                                                                       0 0 1 0 0
IBM DB2                                                               M                                                           M           0 0 2 0 0
MongoDB                                                             O J M             J                                             J       J 1 4 1 0 0
V
e
r
s
i
e

B
e
h
e
e
r
CVS Subversion         M J                       J                         O M                                                                       1 2 2 0 0
MS Visual source safe                                                               M                                                     J                 0 1 1 0 0
Clearcase                                                               M                                                                       0 0 1 0 0
SVN (Subversion)                   M               J     O             J     M S J J       J               J               J J   M   J     M M O     J 2 10 5 1 0
GIT                                     M   J J           M       S M M       J   M J       J J O     M     J J       M J     M M O     J 2 10 9 1 0
Mercurial                                                       M                                                   O                 M         1 0 2 0 0
TFS                                                               J J J       J               J               J                           0 6 0 0 0
M
e
t
h
o
d
e
n

/

T
o
o
l
s

/

T
e
c
h
n
i
e
k
e
n
UML RT                   M                                         M   J                       J                                   M         0 2 3 0 0
Crystal reports                   J                                                                                                       M           0 1 1 0 0
Design patterns           J                         J                 J     J M J J       J   J                           O                 M         1 8 2 0 0
Frontpage       J           J   J           J                                                                                                   0 4 0 0 0
Kepware OPC     J             J         J     J                                                       M                                           0 4 1 0 0
Mathcad (documentatie en rekenmodule)                                                                     O                                                                 1 0 0 0 0
Matlab         J J       J J       J J           J           O   J             J     J J   J J                 O O O   J   M O O J   O       7 15 1 0 0
Microsoft Planning (project plannings pakket)       S           M   J                                                                                                               0 1 1 1 0
Microsoft Project M     S           S   J       M                               M                                                       O   S           1 1 3 3 0
OO         S S     S                   M     O           S     M S J         M     M                         M                         J 1 2 5 5 0
PVCS           M                                                                                                                           0 0 1 0 0
RUP S               M                                             M                                                                       0 0 2 1 0
SOA                                                               S                                           O                           1 0 0 1 0
TinyMCE                                     M                           J         O                               O                           2 1 1 0 0
TMap                                                               J                                                                       0 1 0 0 0
UML S         M       M     O           J     O           M     M M J J       M O                           J O     J     O     M         5 5 7 1 0
XSL                                                               M O                                                                     1 0 1 0 0
Xtreme programming                                   J                                                                                         M         0 1 1 0 0
Yourdon                                   M                                                                                                   0 0 1 0 0
Siemens OPC server                   J         J           O       J                                                   M                                 1 3 1 0 0
Ckeditor/Fckeditor                                                               M                                                                       0 0 1 0 0
MVC                                     M                 J     M S J J       M   J                           J                 M         0 5 4 1 0
Scrum                   M   J O   J J J J M     J       M   M   J   S J M       M O J     O   J   J           J J           O     M         4 13 7 1 0
WPF XAML                                                       M         J         O                               J                           1 2 1 0 0
IBM BPM                                                               A                                                                       0 0 0 0 1
MVVM                                                       J         J J           J                           M                           0 4 1 0 0
Selenium                                                               M J                                                                     0 1 1 0 0
SonarQube                                                       O       M O                                                                     2 0 1 0 0
Test driven development                                     J                 J       J J         J                       J                         J         0 7 0 0 0
Matrikon OPC                                                                                                                           O           1 0 0 0 0
jMeter                                                               M J J                                                                   0 2 1 0 0
Power BI                                                                 O J                                                         J         1 2 0 0 0
Continuous Integration                                                       J       M J                                 J                         M         0 3 2 0 0
Continuous Delivery                                                               M M                                 J                         M         0 1 3 0 0
Unit testing                   S                 J                 M     J M O J       J   O                   J       J                 M         2 6 3 1 0
Integration testing                                                       J       M   J                                                                   0 2 1 0 0
Gherkin                                                       O                                                                               1 0 0 0 0
Kanban                   S                                   M       M O                   O                     O           J               3 1 2 1 0
Simulink                     J         J                                                 J   J J           J     O   O       J     O           3 7 0 0 0
JavaServerFaces                                                                               O                           J                           1 1 0 0 0
Cloud Architectuur                                                               M                                                             J         0 1 1 0 0
Microsoft Architectuur                                                                 J                                                           M         0 1 1 0 0
Enterprise Architecture                                                               M                                                           S J         0 1 1 1 0
I
n
t
e
r
n
e
t
AJAX           J     S                   M                 O       S J J       J                               J               J M         1 6 2 2 0
Apache           M                       J J                         S J J                       J               O               M           1 5 2 1 0
CGI                                                               J                                                           M           0 1 1 0 0
CSS           M                       J M   O             J       S J M       M   J       O O J       O       O         J     M M       J 5 7 6 1 0
HTML 4           S     S                 J M   O             J     O M J M       M               J       J       O         J     M M         3 6 6 2 0
JSP                                                               J J                                         O               J           1 3 0 0 0
Microsoft IIS                 J                                     O       J J J       J               J                               M M         1 6 2 0 0
SGML                                                               J                                                                       0 1 0 0 0
SOAP           J                         M                         S M         O                               O                 M         2 1 3 1 0
Webservices           J                                                   S M J                                       O                 M         1 2 2 1 0
XML         M S     S                   M                 J       S M M       J   O         J M J     J       M   J       O   M M         2 6 8 3 0
XSLT                                                       O       M J                         J                                           1 2 1 0 0
WebSphere Application Server                                                               M                                                                       0 0 1 0 0
NodeJS                                     J                         J J             O                                     J       M       J 1 5 1 0 0
HTML 5                                     M   O           J J       M J M       M   J       O O                 O         J     M M       J 4 6 6 0 0
SNMP                                                               J                                                           J           0 2 0 0 0
WCF                                                               J   J       O                                                           1 2 0 0 0
Web API                                     S                         S M M       J   O                           J                 M         1 2 3 2 0
O
p
e
r
a
t
i
n
g

s
y
s
t
e
m
s
AS400           M                                                   J                                                                       0 1 1 0 0
Bash J         M                       J                           M J M                                     J                 M           0 4 4 0 0
Linux J         S                       J M   M J       J   J     J A J M           M J       O J O     O     J O   J     J   O S J O     J 6 14 4 2 1
MS-DOS M   J J   S       J         M           M             J     O M J                         M                               S   O       2 5 5 2 0
Sun Solaris J       J M                                                   M                                                                       0 2 2 0 0
Unix J         S       J                               J           S J                                             O           M   O       2 4 1 2 0
Windows OS A S M S S S       M J   O   S       S   M J           S M J S M M M       J   M M       M S M M   J     M O   J     M O J S M J   J   3 9 15 10 1
N
e
t
w
e
r
k
b
e
h
e
e
r
Active Directory M                                                           O J O                         J                                           2 2 1 0 0
ADSL M                                                                 J                       J                               M           0 2 2 0 0
Antivirus J                                                                 J                       M                               S           0 2 1 1 0
ATM M                                                                                                                                     0 0 1 0 0
Citrix A                                                                                                           J                         0 1 0 0 1
LDAP M                                                             M O                                                                     1 0 2 0 0
MS Exchange Server J                                                                                         J O                                         1 2 0 0 0
MS Windows Server A                                                           O   J                         M O                                         2 1 1 0 1
Novell M     J                                                                                                                               0 1 1 0 0
PCserver                                                                                                         J                             0 1 0 0 0
RDP S                                   J   O                   M   J J                       M         M   J                             1 4 3 1 0
Wifi (netwerk) S                       O   S                                   J J           J J       J M             J   M J           M           1 7 3 2 0
MCSE M                                                                                                                                     0 0 1 0 0
ESX server                                                             O             O               J                                           2 1 0 0 0
Routing                                                               M   J             J       J         O           O           M   O       3 3 2 0 0
ISA99 Cyber Security (IEC62443)                                                             O J                                                                       1 1 0 0 0
F
r
a
m
e
w
o
r
k
.NET Framework     J   S       S     J             J               O S O   J M M M       M   M           M J             J               J M       J 2 8 7 3 0
.NET Compact     J                                                 M                                                                               0 1 1 0 0
ADO.NET                                                     O           M                                                                     1 0 1 0 0
ASP.NET                 S                   J                 J       M M J       J   O                           O               J M       J 2 6 3 1 0
CRL (Common Runtime Library)                                                                 J                                                                     0 1 0 0 0
ExtJS                                                                                                                             M         0 0 1 0 0
jQuery                                     S                 O       M J J           O                   O       O         J       M         4 3 2 1 0
Spring framework                                                               M M                                         J                           0 1 2 0 0
Hibernate framework                                                               M M             O                           O                 M         2 0 3 0 0
Entity framework                                                       O       J M J       J               J               O                 M         2 4 2 0 0
Apache Wicket                                                               J                                                                       0 1 0 0 0
CodeIgniter framework                                                               J                                                                       0 1 0 0 0
Titanium                                                                   J                                                                   0 1 0 0 0
Phonegap                                                                 O J                                       J                 J         1 3 0 0 0
Unity 3D Framework                                                                           J                 O                                       J 1 2 0 0 0
Node.js                                     J                         J J J       J   O           J                         J     J J       J 1 10 0 0 0
AngularJS                                                               J J J       J   O                                             M       J 1 5 1 0 0
Knockout.js                                     M                                                                                                 0 0 1 0 0
Yii Framework                                                               M                                                                       0 0 1 0 0
Prism                                                                                                           O                           1 0 0 0 0
Telerik Framework                                                                 O                                         J                           1 1 0 0 0
Symfony                                                               J   M                                                                   0 1 1 0 0
Doctrine ORM                                                                   M                                                                   0 0 1 0 0
Twig                                                               J O M                                                                   1 1 1 0 0
Composer                                     M                         J J J                                                       J           0 4 1 0 0
Laravel                                     S                         J O                                                                     1 1 0 1 0
MyBatis                                                       J                                                   J                           0 2 0 0 0
Primefaces                                                       J                                                   J                           0 2 0 0 0
VisiWin                                                                           O                               J                           1 1 0 0 0
Spring Boot                                                                 J                                                                     0 1 0 0 0
.NET Core                                                       O       J J         J                                               J         J 1 5 0 0 0
Vue.JS                                     J                                                                                                 0 1 0 0 0
C
R
M

s
o
f
t
w
a
r
e
Accountview                                                                                                                           S           0 0 0 1 0
Cognos J                                                                                                                                     0 1 0 0 0
CompanyConstructor M                                                               J                                                                     0 1 1 0 0
Exact                   J                                                                       J                                           0 2 0 0 0
Navision                   J                                                                                                                   0 1 0 0 0
SAP J                 J                                             O                                 J           O                 J     2 4 0 0 0
Afas Profit                                                               J O                                       M                   J         1 2 1 0 0
Baan                                                                                                                           S           0 0 0 1 0
D
M
S
/
C
M
S
Sharepoint J       J                                                     J                           J     J                                     0 5 0 0 0
Sitecore                                                                 O                                                           J         1 1 0 0 0
Magnolia                                                               J J                                                                     0 2 0 0 0
Kirby                                                                 J                                                                     0 1 0 0 0
Magento                                     M                         J J                                                   J                 0 3 1 0 0
Wordpress                   J                 M                         J   J                               J                 M     S         J 0 5 2 1 0
Drupal                                                               O J                         J                                           1 2 0 0 0
C
l
o
u
d

s
e
r
v
i
c
e
s
Microsoft Azure                                                       O       M M         J   O           J                                 J       O 3 3 2 0 0
Amazon AWS                                                               M J J           M                                           J           0 3 2 0 0
Visual Studio Team Services                                                                 J         O                                                 J         1 2 0 0 0
Docker (Containers)                                         J             O       M                                                           J         J 1 3 1 0 0
Kubernetes (Containers)                                                               J                                                                       0 1 0 0 0
I
n
d
u
s
t
r
i
e
e
l
e

a
u
t
o
m
a
t
i
s
i
e
r
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

I
A
IA programmeur PLC   A S   S     S   A   J     S M   S         J J S S A   S M S       M M J O J J M M J J M S     S S S J     M J M M J J J J   J J J J 1 18 10 13 3
IA programmeur SCADA   M M   S     M   A         M J   M         J     J M   J J M       M J J   J J M M O J M S     S M S J     M J   J   O   J   J     J 2 16 13 4 1
P
L
C
Modsoft                                                     M               O                                                                 1 0 1 0 0
ABB DOX 10   J                                                                                                                                   0 1 0 0 0
ABB Sattcon 200   J     M                                                                                                                             0 1 1 0 0
Allen Bradley (RSLogix 5000)     A             S O       M S M J   J           M M   J M           J     O         J M     S S J J J O     J   M J   J     J       3 12 7 4 1
Allen Bradley CLX     A                         S M J                       J               O                                                           1 2 1 1 1
Allen Bradley FlexLogix     J                         S                                                     O                                                 1 1 0 1 0
Allen Bradley Micrologix                   J           M                         J J                                     M                                     0 3 2 0 0
Allen Bradley PLC5     M             S           M   J                       J                                                                           0 2 2 1 0
Allen Bradley SLC     M                         M   J                       J                                             M                             0 2 3 0 0
B&R Automation Studio               M   M         O     J             J       O J         O J M J J J J M M J J     O   M           J M J J J O J           5 15 7 0 0
Beckhoff PLC               M   J O J                         J   J     J M                 J       J J         J             J M                   1 10 3 0 0
Beckhoff Twincat 2 (softplc)   J               M                             J   J     J M                         J                                               0 5 2 0 0
GE Fanuc                   J                                                                                     J                             0 2 0 0 0
Hima (PLC)                                                                                                         M                             0 0 1 0 0
Hitachi         M         J                                                                       J                                           0 2 1 0 0
Nyquist P8                                   J                                                                                                   0 1 0 0 0
Invensys                                                                                                         J                     J       0 2 0 0 0
Keyence PLC                   J                                                                                                                   0 1 0 0 0
Mitsubishi A     J                             M                                                                                                   0 1 1 0 0
Mitsubishi FX     J S           J   J           M   O             O                 M                       J                                       2 4 2 1 0
Mitsubishi GX developer   J   S           J               M                 O                 M                   M   J J                               J     1 5 3 1 0
Mitsubishi Medoc                   J               J                                                                                                   0 2 0 0 0
Mitsubishi Melsec       S           J               J                                                           J                                       0 3 0 1 0
Mitsubishi System-Q     J         M                   M                 M                                                                                 0 1 3 0 0
Modicon     M             J   J                                             O                                                     M           1 2 2 0 0
Moeller                   J         J                                                             M                                           0 2 1 0 0
Omron         M     S                   J             J J                 O         O               J S                 J                   2 5 1 2 0
Philips P8                   J               J               M                                                                                   0 2 1 0 0
Phoenix                   J                                                 M                   J                               O         J   1 3 1 0 0
PLC general Allen Bradley     A             S   J       S M J               M J     M               O O       O         S S J     M   J     M                   3 5 5 4 1
PLC general Mitsubishi   J J             M               M                 J                                         J                                       0 4 2 0 0
PLC general Schneider Electric/Modicon/Telemecanique   J J                 J     J                       J                         J                                           M           0 6 1 0 0
PLC general Siemens   A S             S   J O   S S M S     J         S S   S M S         J J O J J     J     M     S J S       M   J M       M           2 9 6 11 1
Schneider Electric Concept   M J                                               S               O                                                     S           1 1 1 2 0
Schneider Electric PL7     J         J                                                     O                                       O                         2 2 0 0 0
Schneider Electric Quantum   M J                                               M                         J         J                                 S           0 3 2 1 0
Schneider Electric Telemecanique Premium PLC     J                                                                                                                                 0 1 0 0 0
Selectron PLC                                                                                                                       O               1 0 0 0 0
Siemens Graph   J               A         J     M                                               M       M         M                                 0 2 4 0 1
Siemens Logo   J               M   J     J M   J             S M J   J           O J                   J                   O           S         J 2 9 3 2 0
Siemens S5   M M   S         S           J   J               M M                         J           J                                           0 4 4 2 0
Siemens S5 F-systemen                                                     J                                                                                 0 1 0 0 0
Siemens S7   A S S S   S     A J J     S S M S             S S A   M M S       O M J   O J M M J J   S   J S   S   M   J J J M M   J J     J   J 2 14 9 13 3
Siemens S7 H-systemen     M                                               J                                                   M                             0 1 2 0 0
Siemens S7-200   M M             A           S   J               M       J                         J     M                 J         J               0 5 4 1 1
Siemens Siwarex (weging)   J               A         M J M J             J M                               J       J     M                 M                   0 6 5 0 1
Twinsoft                       J                                             M                                                                 0 1 1 0 0
Unitronics                                                 J                                   O                                                 1 1 0 0 0
WAGO PLC                   M         M                                             O         O                         O                       3 0 2 0 0
Mitsubishi GX-IEC developer   J J J           J               M   O             M                 M                   M                                     J     1 5 4 0 0
Schneider Electric Unity                             J                   J   J               O         J         J                   O             S           2 5 0 1 0
Siemens S7-1200     M             A O   O   S S M M   O         M M     S M J       O     O   O M   J     S     J   S J     O J J M J     M   O     J 8 8 9 5 1
SIGMATEK PLC                                                                                     J                 J                               0 2 0 0 0
Bosch Rexroth - IndraWorks                   J           M                                                                 S                                     0 1 1 1 0
Siemens S7-1500     S             A O J     S S M M             M S S   S M J         M   O J O J   J J M S     J O S J     M J J M J J   M   O       5 12 9 8 1
Siemens TIA Portal     S             A M   O   S S M M   J J   J J S S S   S M M       J M M O O O M M J J J S   J M J S J     M J J M J J J M   J J J J 4 20 13 9 1
Codesys V2                   J         J                     J   J   J         O     O         J J   M     S                 M   O               3 7 2 1 0
Beckhoff Twincat 3 (softplc)                   M O                                     J                   J       J J         J             J M           O       2 6 2 0 0
Modicon M580                                                 J                                       J                                             0 2 0 0 0
Codesys V3                   J J   O                   J                                                   S       J         M   O   J   O   O J 4 6 1 1 0
ABB AC500 - Automation Builder                                                                                                 S                                     0 0 0 1 0
Lasal Class 2                                                                                                       J                               0 1 0 0 0
H
M
I
/
S
C
A
D
A
Schneider Electric Citect               J   J                     J                                     J         J                           J                 0 6 0 0 0
Allen Bradley PanelView     J             S J         M M                   J     M                                   M S                 M                   0 3 5 2 0
Allen Bradley RSView     M             S         J M                     J   O                               J     M S                                     1 3 3 2 0
B&R Visual Components                   J               J                                       J J J J J J         O   M           O M J                   2 9 2 0 0
Beijer panels                                                     M                                                                                 0 0 1 0 0
Cimplicity     M             J                             J                                                                                     0 2 1 0 0
Exor HMI                   S                             M                   M                                                                 0 0 2 1 0
FactoryLink     J             J                                                                                                                   0 2 0 0 0
FactoryView Studio ME (SCADA)     M             M           M   J                       M                           J J     M S                             O       1 3 5 1 0
Fix32   J                                                 M                                               M                                 0 1 2 0 0
IFix   J S             J                         J J J   M                                               S                                 0 5 1 2 0
Wonderware Intouch   M M                                       J       M       O           J                           S                                 1 2 3 1 0
Lauer HMI                   M                                                                                                                   0 0 1 0 0
Lauer Panel PC                   M                                 J                                                                     J           0 2 1 0 0
Mitsubishi E-terminal                                   M                 M                 J                                                               0 1 2 0 0
Mitsubishi GOT                                   M                 J                 J                                                         J     0 3 1 0 0
Proface   J               M               J                 J     J                                                       M                   0 4 2 0 0
Schneider Electric Magelis                                                 J                                                                                     0 1 0 0 0
Siemens Protool   S M J           S           S   J             S M S                                           M                                     0 2 3 5 0
Siemens WinCC SCADA   M M   S   S J   S     O   M M         J     J J J J   M   J         J     J O M J J J J S       J S J     J       J     O   O       4 17 6 5 0
Siemens WinCC flex / Panel   S M   S     M   S     O   S S   M     J       S S S   M J M       J J     J O   M       S   J S   S       M J J M J J J M   O     O 4 11 9 11 0
Stahl                                                     J                                                                                 0 1 0 0 0
UniOP                   S                             J                   M                                                                 0 1 1 1 0
Wizcon         M                   J                                                                                                         0 1 1 0 0
Wonderware Archestra                                                     J       M           J                           M                                 0 2 2 0 0
BoschRexroth Mobile Panel                   J           M                                                                                                       0 1 1 0 0
FactoryView Studio SE (SCADA)     M                         J   J                                                                                                   0 2 1 0 0
Allen Bradley Factory Talk     M             S O       J M                   J J   J M           J                 J     S S           O     M J   O             3 7 4 3 0
Eaton Galileo                                                 J                                         M                                           0 1 1 0 0
Schneider Electric Unity Pro                                                                               J         J                   O             S           1 2 0 1 0
CX-Designer (HMI Omron)                                                                                                 M                                     0 0 1 0 0
ViSpro                                                                         J     J                                                       0 2 0 0 0
COPA-DATA Zenon                               J                                                   M                                                   0 1 1 0 0
B&R Mapp View                                                         O                 J J   J J O             J             J         J           2 7 0 0 0
Lasal Screen Modeless                                                                                                       J                               0 1 0 0 0
D
C
S
ABB industrial IT (DCS)                                                                                 M                                                     0 0 1 0 0
Foxboro DCS                                                                                                                               J       0 1 0 0 0
Honeywell                                         M                                                                                             0 0 1 0 0
Siemens PCS7   J                   J     J           O           O               O                                                                 3 3 0 0 0
Yokogawa DCS                                                     O                                                                                 1 0 0 0 0
Emerson DetaV                                                     J                                                                                 0 1 0 0 0
ABB System 800xA                       J                                                         M                                                     0 1 1 0 0
Siemens Teleperm                                                     O                                                                                 1 0 0 0 0
B&R Aprol DCS                                       J                                                                                               0 1 0 0 0
S
e
r
v
o
Allen Bradley Servos     M             J         J S   J                       J           J             O         S   J               M     J             1 7 2 2 0
Control Technics                               J   J                 J                                                       O                         1 3 0 0 0
Lenze   M               J           J   J               J J   J                   J     J O               S       J                         1 9 1 1 0
Mitsubishi Motion                   O               J                                                                                                   1 1 0 0 0
Mitsubishi MR-J2-super                                   J                                                                                                   0 1 0 0 0
SEW   J               M         M M   J               J M   M   J         J           J                                                   0 6 5 0 0
Yaskawa   M               M                                                                                                                   0 0 2 0 0
Bosch Rexroth - Indramat servo                   J           M                                                                 M                 M                   0 1 3 0 0
Siemens Servo     M             S           J   J               J J   O                           J           J                                     1 6 1 1 0
Beckhoff Servo                                                             J                                                     M                   0 1 1 0 0
Sigmatek Servos                                                                                     J         J       J                               0 3 0 0 0
Festo Servo                               M   M                       J                               J                                           0 2 2 0 0
B&R Servo/Motion                                                                                 J J J J     O     J     J       M J M                 1 7 2 0 0
Parker Automation                               M                                                                                                       0 0 1 0 0
B
U
S
Allen Bradley DataHighway                   M               J                                                                                                   0 1 1 0 0
ASI Bus   M J         M   S           J   J             M           J                                   J   S       J     J                   0 7 3 2 0
CANbus                   J               J       J         J J                             O     J       J M       O J   J                   2 9 1 0 0
CC-link                                   J                 M                                                                                 0 1 1 0 0
ControlNet     J         J               J                     J                                                                                 0 4 0 0 0
DeviceNet     M         J   S     O     M                     J                         O                                                       2 2 2 1 0
H1                                                     S                                                                                 0 0 0 1 0
Industrial Ethernet   M J             S     O   S S M M               M S   S J M       O J       J           M   M J   S       J O       J   M   O       4 7 8 6 0
Interbus                   M                                                                                                                   0 0 1 0 0
Modbus     J             M         J J                 J J M   J J         J   J     J M J     J M                 O J   J J     S   O       2 15 4 1 0
Profibus DP   S M         M   S   J     S S M S     O       M S S   M J M         J       O M M   J   M     M   S       J J   M J           J     2 8 11 8 0
Profibus PA   J M         J   M   J                 O           J                         O J               J                                     2 6 2 0 0
Profinet     M         M   S J J O   S S M S   O J       M M S   S J M       O J       J M M O J M M     M   S       J O J M J J   M   O J     6 12 13 7 0
Siemens Industrial Ethernet   M J             S         M     M               M S   S             J       J   M       M                 M J                       0 4 7 3 0
EtherCat                   S   J                                     J                 O         J         J             J                     1 5 0 1 0
IO-Link                                       O             J                                                                                 1 1 0 0 0
F
r
e
q
u
e
n
t
i
e

O
m
v
o
r
m
e
r
s
ABB FREQ   M J             J   M       J                   J                 O                   J           M                                 1 5 3 0 0
Allen Bradley PowerFlex FREQ     S             M   M       M M J               J J     J           J             J         S S J               M J                 0 8 5 3 0
Control Techniques FREQ     J                 M     J     J                                 O                       J               O                         2 4 1 0 0
Danfoss FREQ   M M S           J J M     M   M J             M M J   J J J       O         J   J       J J   M   S             M                   1 11 9 2 0
Emotron FREQ                                                                     O                       J                                         1 1 0 0 0
Lenze FREQ   M               M                               J J   J             J     J       J         J   J S       J   J M J                 0 11 3 1 0
Mitsubishi FREQ       S           J               J                 M               O                                                           J     1 3 1 1 0
Nord FREQ     J                                           J                               M                                                     0 2 1 0 0
SEW FREQ   M M             M         S M   J               M M   M J           J                   J                                           0 4 7 1 0
Siemens FREQ   M M S           M   J     S S J M             M M M   O J J         J         M       M   O   M           J     M J                 2 7 11 3 0
Yakskawa Freq. Drive FREQ                   S                                       J                                   J M                 M       J           0 3 2 1 0
Telemecanique FREQ                   M   M                                                                                                               0 0 2 0 0
Bonfiglioli Vectron FREQ     J                                                                                                       O                         1 1 0 0 0
Schneider Electric Altivar                       M                         J         J         O J                 J         J                       S           1 5 1 1 0
B&R Drive                                                                                   J         J     M             M                     0 2 2 0 0
Teco ABI drive                                                                                             J                                         0 1 0 0 0
V
i
s
i
o
n
/
B
a
r
c
o
d
e
/
R
F
I
D
Cognex Insight                   S     O         J                     J                                       M                 M                   1 2 2 1 0
Neurocheck   J                                                                                                                                   0 1 0 0 0
Cognex barcode ID                   S         M                                                                         J     J                         0 2 1 1 0
M
E
S
/
E
R
P
/
B
a
t
c
h
Siemens Batch                   J                                                                                                                   0 1 0 0 0
ERP M                 J                                             J                                                         S           0 2 1 1 0
MES                   J                                         M                 J                                                       0 2 1 0 0
MA-MMA   J S             J                                                                                                                   0 2 0 1 0
Wonderware Inbatch   J                                                                                                                                   0 1 0 0 0
OEE                   S     O                 O         J                     J   J           M       O                                   3 3 1 1 0
Odoo (OpenERP)                                                                                                                           M           0 0 1 0 0
Compiere ERP                                                                                                                           M           0 0 1 0 0
R
o
b
o
t
s
GE Fanuc robotics                   J                     O                                   O                     J                   O               3 2 0 0 0
Yamaha robotics                   J                                                                                                                   0 1 0 0 0
Mitsubishi Robot                   J                                                                                                                   0 1 0 0 0
ABB Robot                   J     J   O     J   O J       O J                         O J   J   O O                         J   O O J       J J 8 11 0 0 0
Motoman Robot                   J                                                                                                   O               1 1 0 0 0
Harms en Wende Lasbesturing                   M                                                                                                                   0 0 1 0 0
Kuka Robot                   J               J     O                                                                             O               2 2 0 0 0
Elau Robot                                                                                                 M                                     0 0 1 0 0
ABI/KEBA Motion Delta Robots                                                                                                 S                 M                   0 0 1 1 0
ABB RAPID                   M     J             O J                                                                               O J           2 3 1 0 0
P
r
o
g
r
a
m
m
e
e
r

o
m
g
e
v
i
n
g
Lamtec branderbesturing   J               J                                                                                                                   0 2 0 0 0
J2EE                                                               M                                                                       0 0 1 0 0
LabView   J                 O J       J                 M                   O O J     J J     J                     O   J                     4 8 1 0 0
Dasylab                               J                                                                                                       0 1 0 0 0
S
a
f
e
t
y
Allen Bradley CLX Safety     S             M                                 O                               O         S M J                 J                 2 2 2 2 0
Siemens S7 safety   J S             A         S S M M     J       M   J   M   O         J           M J J   M         M   M   J     M J J               1 9 9 3 1
Pilz PSS4000     J             J           M                 J J J                                                                                 0 5 1 0 0
Pilz PNOZMulti safety PLC                   S   J       M J M             J J M   J J J         J                         S                 M                   0 8 4 2 0
B&R Safety                                                                             J   J J J       O     J             J                     1 6 0 0 0
Lasal Safety Designer                                                                                                       J                               0 1 0 0 0
Sick Flexisoft                                                                                                                   M                   0 0 1 0 0
P
r
o
g
r
a
m
m
e
e
r
t
a
l
e
n

I
A
STL     M             A J   O   J M         J           A   J M           J           M   J O M   M M           J J   M J     J           2 10 8 0 2
SCL     M             A J   O   M J   M     J           S   M M         M M     J J   M M J M S     J           J J   M M     M   J J   J 1 12 13 2 1
Structure Text     M             A J   O   M M   M   J J           S   M M         M M   J J J   M M J M J   M S S           J M M     J M   J       1 11 15 3 1
FBD     M             A J   O   S     M   J J           S   S M         M M     J O   M   J M S     M J         M J M M M   J S   O J   J 3 10 12 5 1
LAD     S             A J   O   S S O M   J J           A   S M         M M   O J J   M J M M S   S S J         M M M M M   J M   J J   J 3 11 13 7 2
M
o
n
t
a
g
e

/

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

M
o
n
t
a
g
e
TD werkzaamheden E     M A           S           S                   M J   J J         J M               J J     S M           J                   J     0 8 4 3 1
TD werkzaamheden W     M A           S                                 J     J           M               O       S             M                         1 2 3 2 1
E
l
e
c
t
r
o

-

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g
Databekabeling                   M   M               O         M   J                                   J   O S   J                       S   O       3 3 3 2 0
Gereedschapkeuring                                                     J                                   J   J                 J           S           0 4 0 1 0
Paneelbouw     J A           J   S     J M M     J O       J J     J J         J M             O       J S M O     M     M   M       S         J 3 11 7 3 1
Sterkstroom installaties       A           S   M                                                                 J   O               O             A           2 1 1 1 2
Veldmontage     J A           S   M       M         O       J       J J           S                 J   J S M O           J   M       S   O       3 7 4 4 1
NEN3140 VP     J             S   M       M   J               J J   J           J                           M O     M   J J J M                   1 9 5 1 0
W
T
B

-

U
i
t
v
o
e
r
i
n
g
Assemblage mechanisch     M             S                     O                 J           M             O O       S             S     M                 J 3 2 3 3 0
Bankwerken     J                       J           O                 J                           O       S             M J   J                 J 2 6 1 1 0
Hydrauliek                   J           M                   J       J           S                       S             O J   J                   1 5 1 2 0
Lassen Elektrode                             J                             J                                                 J J       O               1 4 0 0 0
Lassen MIG/MAG                             J                             J                         O O                     M O       O               4 2 1 0 0
Lassen TIG                             J                             J                         O O                     J O                     J 3 4 0 0 0
Pneumatiek     M A           S           M                   J       J           M             O O       S   M         J J   M   O             J 3 5 5 2 1
Verspaning     J             J                     O                 J                         O O                     M     M   O             J 4 4 2 0 0
CNC                                         O                                                                   O O       J             J 3 2 0 0 0
Robotlassen                   J                                                                                                                 J 0 2 0 0 0
K
o
e
l
Montage koeltechniek                                                           J                                                                           0 1 0 0 0
Service koeltechniek                                                           J                                                                           0 1 0 0 0
L
a
s
e
r

t
e
c
h
Sunx Laser marker                                   J                                                                                                   0 1 0 0 0
C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
S
p
e
c
i
a
l
i
s
a
t
i
e

C
o
n
s
u
l
t
i
n
g
Trainer S M M             S J M       J                     O       J M           J   J         M   J J O             O J     O   M         O 5 8 6 2 0
Interim manager S     A           J                                                                                                       S           0 1 0 2 1
Projectmanager/leider S M M A           S O                               J       J J           J                     J                         S           1 5 2 3 1
Adviseur S     A           S   A                             J         M               J                 J J     J                             0 5 1 2 2
Business consultant S M                                                         J M                                                           S           0 1 2 2 0
M
e
t
h
o
d
i
e
k
e
n
ASL M                                                             S                                                                       0 0 1 1 0
BisL M                                                             M                                                                       0 0 2 0 0
ITIL (inrichting ICT organisatie) S                                                             M                           J                               M           0 1 2 1 0
Lean Manufacturing M                 S                       O                                   O             J               O         O               4 1 1 1 0
Prince 2 M                                                           O M   J       J                     J               O                     2 3 2 0 0
Process Engineering       A           M J J                     J                                               J   S                     O               1 4 1 1 1
S88   M M             M J M     M M   J   J J         M S   J M J       O J J   J J     J J J J   J S J   J J   J J J J   J   O   J       2 24 8 2 0
ISA-95                   J                               M                           J                                                 O     1 2 1 0 0
Gamp     J             J                           J     M       J       O   J                 M       O               J                   2 6 2 0 0
V-Model     M             S J   O   M M   M   O J O       J S   J M M S     O     O O J   M J J M   J   S J   J J   J J J J     M     O     J 7 16 9 4 0
Information security (ISO 27002)                                   J                           S                                                                       0 1 0 1 0
IEC101 (IEC 60870-5-101)                                                                                                               M